Gemeente: Rotterdamwet niet toe te passen tegen huisjesmelkers

In antwoord op schriftelijke vragen van Nissewaard Lokaal laat de gemeente Nissewaard weten de Rotterdamwet niet te gaan toepassen op huisjesmelkers. Volgens de gemeente is de wet daar niet voor bedoeld. De Rotterdamwet is met name bedoeld om de leefbaarheid op peil te houden in gebieden waar deze onder druk staat en waar een opeenstapeling van problemen speelt, stelt het gemeentebestuur in haar antwoord.

In Nissewaard wordt de Rotterdamwet toegepast in drie gebieden met particuliere woningen: Akkers-Centrum, Baarsveen en Snoekenveen. Er dient een relatie te zijn met leefbaarheid en woonoverlast, de veiligheid, wonen en het sociaal domein, zo laat de gemeente weten. Alleen die combinatie van factoren rechtvaardigt dat een gebied wordt aangewezen onder de Rotterdamwet en dat aspirant huurders gescreend mogen worden. Op die manier kan sturing gegeven worden gegeven aan de bevolkingssamenstelling in een bepaald gebied. Eén van de belangrijkste voorwaarden om als gemeente de Rotterdamwet te mogen toepassen is ‘proportionaliteit’. De gemeente heeft zeer nauwkeurig en uitgebreid moeten onderbouwen waarom zij de wet in bepaalde gebieden wil inzetten.

Geen instemming ministerie
De gemeente heeft de vragen van Nissewaard Lokaal uitvoerig besproken met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De Rotterdamwet mag niet gebruikt worden om alleen huisjesmelkerij tegen te gaan. Dat heeft het ministerie ook aan de gemeente bevestigd. Zij zal nooit instemmen met een uitbreiding van de Rotterdamwet op basis van deze reden.

Bestaande regelgeving
Wel zijn er volgens de gemeente binnen de bestaande regelgeving mogelijkheden om te handhaven op illegale verhuur. In een aantal recente gevallen zijn aanvragen voor een vergunning voor kamerverhuur afgewezen, omdat geconstateerd is dat sprake was van illegale verhuur, overbewoning, parkeer- en woonoverlast of slechte leefomstandigheden voor kamerhuurders.

Aanscherpen regels
De gemeente gaat daarnaast meer handhavingsmogelijkheden toepassen. De huidige beleidsregels rondom kamerverhuur worden aangepast en aangescherpt. De aanpak in Schiedam vormt hiervoor een inspiratiebron, vooral vanwege hun aanpak van huisjesmelkers, maar zeker niet de enige. Ook met de overige gemeenten op Voorne-Putten, Rotterdam, Maassluis, Vlaardingen en Venlo vindt ambtelijk overleg plaats. Doel van de aanpassing van de beleidsregels is tweeledig: het tegengaan van overlast voor omwonenden en het verbeteren van leefomstandigheden voor kamerhuurders.

Bijlage:
Volledige beantwoording gemeente op schriftelijke vragen Nissewaard Lokaal

Bijgevoegde foto is slechts ter illustratie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *