Programma 2022-2026

Download het programma in PDF.

Introductie

Eerlijke politiek, daar staan we voor. Kunnen we alles waarmaken wat we beloven? Nee, daar zijn we eerlijk over. Ook andere partijen kunnen niet allemaal waarmaken wat ze beloven. Nissewaard Lokaal streeft er wel naar om zoveel mogelijk voor onze inwoners te bereiken door voor hen op te komen en hen te betrekken. Wij beoordelen vraagstukken van onze inwoners vanuit de noodzaak en behoefte van en voor ons allen, als inwoners en als maatschappij. Hebben wij er allen baat bij? Helpt dit de samenleving in zijn geheel? Als het antwoord hierop ja is, dan zullen wij dit uiteraard in overweging nemen en hier mee aan de slag gaan. Om ergernissen weg te nemen en daarbij zowel grote als kleine punten aan te pakken. Nissewaard Lokaal zal zich nooit te groot voelen en zich altijd inzetten voor alle inwoners en ondernemers. Dit hebben wij in afgelopen jaren al bewezen door regelmatig te zijn opgekomen voor de grote en kleine belangen van onze inwoners.

Nissewaard Lokaal pakt problemen aan met hart voor de verschillende wijken en kernen van Nissewaard. Praktisch, realistisch en doelgericht. Onze partij beperkt zich niet tot één stroming, zoals bijvoorbeeld het liberalisme of socialisme en is niet rechts of traditioneel links. De basis van onze partij is gericht op realisme, vanuit het gezonde verstand.

Het uitgangspunt van het programma van Nissewaard Lokaal zijn altijd de inwoners en de ondernemers. Per wijk en kern bekijken wij welke bijpassende aanpak het beste is. Samen, met u!

In dit programma leest u waar Nissewaard Lokaal voor staat en wat wij voor u willen betekenen.

Nissewaard Lokaal, voor de inwoners!

Inwoners
De inwoner centraal | Communicatie/Informatievoorziening vanuit de gemeente | Citymarketing | Inspraak inwoners
Financiën
Verkeer en vervoer
Bereikbaarheid (extern) | Bereikbaarheid (intern) | Verkeersveiligheid | Openbaar Vervoer | Deelmobiliteit | Parkeren | Elektrisch rijden
Veiligheid
Wijkveiligheid | Bekendheid wijkagent met buurt | Whatsapp groepen stimuleren en verbinden | AED in ieders buurt | Inzet van de GOA’s | Inzetbaarheid van hulpdiensten
Wonen
Bouwen | Opkopen ontmoedigen | Toekomstige nieuwbouw en herstructurering | Nieuwe woonvormen | Sociale huur
Duurzaamheid
Ja-sticker | Energietransitie | Duurzaamheidsleningen
Leefbaarheid
Meer aandacht bestaande wijken en kernen | Monumenten in Nissewaard | Buitenruimte | Groenonderhoud | Bomenkap | Onderhoud buitengebied | Afvalbeleid | Aanpak overlast door afval | Voorlichting over afval | Afvalstoffenheffing en grofvuilbeleid | Handhaving afvalbeleid
Sport
Uitbreiding van buitensportmogelijkheden
Vrije Tijd
Evenementen | Recreatiegebied Bernisse
Ondernemersklimaat en werkgelegenheid
‘’t Dorp’ in Spijkenisse | Voorzieningen kernen | Evenementen | Bedrijfsinvesteringszones (BIZ) | Lokale ondernemers | Bereikbaarheid
Sociaal Domein
Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) | Participatie: Werk en uitkeringen | Invoeren Strippenkaart interventie | Budget- en energiecoach voor minima | Nieuwkomers | Vrijwilligers
Ouderen
Ouderen en zorg | Ouderen en mobiliteit
Jeugd en jongeren
Speeltuinbeleid | Jeugd en mobiliteit | Dyslexie | Jongeren | Signalering en aanpak overgewicht | Jongeren op gezond gewicht | De gezonde basisschool van de toekomst | Jeugdzorg en wijkteams (JOT’s) | Lotgenoten en ervaringsdeskundigheid | Onderwijs | Onderwijs en politiek
Kunst en cultuur
Diversiteit
Dierenbeleid

Inwoners

Belangrijkste standpunten op een rij:

 • De inwoner wordt weer centraal gezet, afspraken met inwoners worden weer nageleefd;
 • Om deze dienstverlening te verbeteren worden kwaliteitsmetingen gedaan onder inwoners bij alle communicatie met de gemeente;
 • Duidelijke communicatie op begrijpelijk leesniveau, geen ambtelijke taal.
 • Betrekken van inwoners bij beleid. Meer evaluaties van besluiten toetsen bij inwoners via onderzoek/polls.
 • Geen inloop-/informatiebijeenkomsten in de schoolvakanties
De inwoner centraal

Nissewaard Lokaal vindt dat de inwoner altijd centraal moet staan. Of het nu gaat om het maken van afspraken met het stadhuis of het communiceren met de gemeente, belangrijk is dat de inwoner wordt ontzorgd.

Dat betekent dat bezoek aan het stadhuis wordt aangepast aan de agenda’s van de inwoners. Voor werkende mensen, scholieren en studenten is het niet altijd mogelijk om overdag het stadhuis te bezoeken. Voor die zaken die niet digitaal kunnen worden afgehandeld is het van belang dat het stadhuis (Burgerlijke Zaken) in elk geval geopend is tot 16.30 uur/17 uur en buiten kantooruren op minimaal twee avonden in de week voor zaken die niet online kunnen worden afgehandeld. Een optie is ook om een zaterdag(ochtend) openstelling te realiseren.

Afspraken met inwoners moeten worden nageleefd. Afspraak is afspraak. Wanneer er zich iets voordoet moeten er korte lijnen mogelijk zijn tussen u en de juiste persoon of afdeling binnen de gemeente. Dit houdt in dat besluiten, nieuwe regelgeving, maatregelen of wegaanpassingen snel bij u bekend gemaakt moeten worden. Daarnaast houdt het in dat u op ingestuurde correspondentie aan de gemeente – brieven, opmerkingen en klachten – altijd een bevestiging ontvangt met daarin een inschatting wanneer u een definitieve reactie met terugkoppeling kunt ontvangen. Uiteraard moet deze termijn ook worden opgevolgd.

Om vast te stellen dat de gemeente voldoet aan de reactietermijn naar inwoners toe waarin klachten en meldingen naar tevredenheid zijn opgelost, worden standaard klanttevredenheidsonderzoeken gehouden bij alle binnengekomen meldingen. Hierbij worden inwoners gevraagd of klachten binnen de termijn zijn beantwoord en of dit naar tevredenheid is afgehandeld.

Communicatie/Informatievoorziening vanuit de gemeente

Communicatie en informatievoorziening vanuit de gemeente moet verbeteren. Problemen en (langdurige) storingen bekend bij de gemeente, zoals bijvoorbeeld defecte verlichting of slecht wegdek, moeten inzichtelijk zijn voor alle inwoners via de gemeentesite. Bij voorkeur vermeld met een oplossingstermijn. Vergelijkbaar met storingsmeldingen bij TV-, internet- en telecombedrijven, zoals Ziggo. Nissewaard Lokaal wil dat bij het melden van storingen wordt uitgegaan van het één ingangsprincipe. Meldt de inwoner een storing bij één van de nutsbedrijven dan geven zij dat door aan de gemeente en andersom precies hetzelfde. Dit voorkomt het langs elkaar heen werken.

Informatie vanuit de gemeente moet helder en duidelijk zijn. Ambtelijke afkortingen en complexe feitelijke teksten moeten hierbij worden vermeden. Uit onderzoek blijkt dat veel overheidscommunicatie te moeilijk is geschreven. Ongeveer 1,5 miljoen mensen hebben moeite met lezen en schrijven. Ruim 40 procent van de Nederlandse bevolking heeft leesniveau B1, terwijl 75 procent van de teksten vanuit de overheid is geschreven voor leesniveau C1. Nissewaard Lokaal wil dat overheidscommunicatie begrijpelijk en duidelijk is voor iedereen. Dat betekent dat de gemeente communiceert vanuit niveau B1. Steekproefsgewijs zal alle overheidscommunicatie hierop getoetst worden.

Citymarketing

De gemeente Nissewaard beheert meerdere websites. De gemeentelijke site, maar ook promotionele sites ten behoeve van citymarketing of nieuwbouwplannen. Nissewaard Lokaal wil deze sites bundelen op één grote portal. Waarna bezoekers vanaf dit portal kunnen kiezen voor gemeentediensten of een van de onderwerpen rond gemeentelijke promotie. Het bundelen van informatie versterkt de aandacht voor de gemeentesite, evenementen en andere initiatieven dan afzonderlijke sites, die apart moeten worden gecommuniceerd.

Inspraak inwoners

Nissewaard Lokaal wil inwoners en ondernemers in een vroeg stadium betrekken bij besluitvorming. Zelfs al zijn de plannen nog heel erg pril. Belangrijke besluiten moeten worden voorgelegd aan onze inwoners en ondernemers, om zo groot mogelijke inbreng en inspraak te verkrijgen en dus draagvlak. Dit kan via directe betrokkenheid (wijkbijeenkomsten), onderzoek onder bewoners of polls.

Een interessant project is de coöperatieve wijk . Bij dit project in Groningen worden elf gelote wijkbewoners gekoppeld aan zes gemeenteraadsleden. Zij hebben zeggenschap over de Oosterparkwijk en nemen daarin beslissingen. Wijkbewoners zijn in de meerderheid. Als het namelijk gaat over de wijk, dan weten zij het beste wat er speelt en wat er nodig is. Nissewaard Lokaal wil dit project volgen en zo nodig kopiëren naar de gemeente Nissewaard, zodat ook hier de inwoners centraal staan en mee besluiten over hun buurt.

Inloop- en informatiebijeenkomsten voor inwoners over grote projecten en veranderingen in de wijk worden niet meer gehouden vlak voor of in schoolvakanties.

Wij willen dat de gemeente actief de inwoners van Nissewaard op blijft zoeken door oude manieren (publicaties, inspraakavonden) en nieuwe manieren (coöperatieve wijkraad, polls, social media) te combineren.

Financiën

Belangrijkste standpunten op een rij:

 • Eneco opbrengsten niet zomaar uitgeven, maar bewaren voor belangrijke zaken;
 • Eerlijke vergoeding en compensatie voor structurele tekorten op het Sociaal Domein;
 • Financiën moeten transparant zijn.

Mede door de ontvangen Eneco opbrengsten staat de gemeente Nissewaard er financieel gunstig voor. Hoewel een deel van het Enecogeld is aangewend om financiële risico’s af te dekken en bij tekorten in de (jeugd)zorg, wil Nissewaard Lokaal het resterende bedrag reserveren. Wij willen de inwoners betrekken bij de uitgaven van de Eneco opbrengsten. Een deel wordt momenteel gebruikt om de tekorten in het Sociaal Domein op te vangen. Het andere bedrag mag alleen gebruikt worden aan uitgaven voor het algemeen belang. Dit kan bijvoorbeeld zijn om de realisatie van de A4-zuid of N4-zuid mogelijk te maken. Als bijdrage in cofinanciering, waarbij meerdere partijen een deel van de kosten voor hun rekening nemen. Bijv. Rijk, provincie en gemeente. Zie ook bereikbaarheid (extern).

Nissewaard Lokaal wil dat de gemeente Nissewaard samen met andere gemeenten in Nederland gezamenlijk optrekt tegen het Rijk om een eerlijkere en structurele vergoeding te krijgen voor de zorgtaken. Op dit moment hebben gemeenten in Nederland het zwaar, doordat zij meer geld in het sociaal domein moeten steken, dan dat zij van het Rijk vergoed krijgen. Dit leidt ertoe dat er bezuinigd wordt op andere zaken binnen de gemeente. Dankzij de Eneco opbrengsten heeft Nissewaard dit nog niet hoeven doen, maar het is zonde dat geld wat ten gunste van de inwoners besteed had kunnen worden nu aan taken wordt besteed die feitelijk door het Rijk vergoed behoren te worden. Nissewaard Lokaal hoopt naast een eerlijke en structurele vergoeding ook te kunnen ijveren voor een (gedeeltelijke) compensatie. Aansluiting kan worden gezocht bij het initiatief Raden in Verzet van de gemeenteraad van Zoetermeer.

Nissewaard Lokaal vindt dat het duidelijk én overzichtelijk moet zijn welke opbrengsten er binnenkomen en welke uitgaven er gedaan worden. Dit is een kwestie van transparantie.

Verkeer en vervoer

Belangrijkste standpunten op een rij:

 • Aanleg van de A4- of N4-zuid. Dit kan worden bespoedigd door cofinanciering (waarbij elke partij een financieel deel bijdraagt) uit de Eneco opbrengsten;
 • Brugopeningen in de spits beperken.
 • Aandacht voor lokale bereikbaarheid, o.a. door het ontwikkelen van een verkeersvisie kernen in aansluiting op het ontwikkelperspectief.
 • Verkeersonveilige locaties in kaart brengen en deze situaties verbeteren.
 • Gratis OV voor AOW’ers;
 • Beëindigen Spijkhopper (belbus) in Spijkenisse en herinvoeren buslijndiensten.
 • Vaste stallingsplaatsen in de wijken voor deelscooters, verminderen van overlast door willekeurige stalling op straat.
 • Eerste 15 minuten parkeren in het centrum gratis.
 • Vergroten laadinfrastructuur elektrische voertuigen in de wijken.
Bereikbaarheid (extern)

Nissewaard Lokaal is binnen de gemeente al jaren aanjager en initiatiefnemer voor een al lang gewilde derde ontsluitingsweg. Geen tweede Hartelbrug, maar een volwaardige ontsluiting via de Maaswijk via Hoogvliet naar het Beneluxplein. Hiermee wordt een nieuwe verkeersader gerealiseerd die niet aansluit op het deel van de A15 waar veel ongevallen gebeuren of het verkeer vaststaat. Nissewaard Lokaal is initiatiefnemer van de Facebookpagina A4-zuid. Een actiepagina waar alle problemen met de bereikbaarheid worden vermeld en gebundeld.

Een ruime meerderheid van de inwoners werkt buiten de gemeentegrenzen. Zij ondervinden veel hinder op weg van en naar het werk. De laatste jaren (tot corona) vonden er meerdere keren per week ongevallen plaats in en rond de Botlektunnel, waardoor de A15 en het omliggende gebied vaststond. Het openbaar vervoer is voor mensen die werkzaam zijn in de Rotterdamse haven geen serieuze optie. Bruggen staan regelmatig omhoog of in storing. Een van de veerponten bij Rozenburg is tijdenlang uit de vaart. Deze problemen zorgen voor steeds meer oponthoud. De Maasdeltatunnel (eerder bekend als de Blankenburgtunnel) lost de bereikbaarheidsproblemen ook niet op. Allereerst wordt in deze tunnel tol geheven en daarnaast is de maximale capaciteit van de A20 ook al bereikt, waardoor het weinig oplost als alternatieve route voor de A15.

In het meest recente bereikbaarheidsonderzoek mocht de A4-zuid als mogelijke oplossing voor de bereikbaarheid niet onderzocht worden. Nissewaard Lokaal wil zich desnoods inzetten voor een alternatief, de N4-Zuid, om het proces te versnellen. Een provinciale weg die bij de wijk Maaswijk te Spijkenisse zijn entree zal maken met een directe aansluiting op het Beneluxplein. Financieel alleen te realiseren als meerdere partijen in de regio aan willen sluiten. Nissewaard Lokaal wil proberen deze partijen bij elkaar te brengen en de Eneco opbrengsten gebruiken om via cofinanciering (waarbij elke partij een deel bijdraagt) deze weg te laten realiseren.

Nissewaard Lokaal wil ook in gesprek met het Havenbedrijf om brugopeningen in de spits te beperken tot het hoognodige; schepen die als gevolg van de diepgang tijdens hoogwater door de brug moeten. Andere schepen kunnen wachten. De vele files in de spits leiden niet alleen tot economische schade voor onze inwoners en hun werkgevers, ook havenbedrijven zien economische schade ontstaan doordat hun trucks muurvast staan in de files op de A15. Als de Rotterdamse haven een van de economische motoren wil blijven van Nederland en de concurrentiepositie in de wereld wenst te behouden dan moet dat anders. We zien immers nu al dat containerbedrijven hun activiteiten verplaatsen naar andere havens als Antwerpen en Hamburg. Een daling van deze activiteiten betekent een daling van werkgelegenheid en een klap voor de nationale economie.

Bereikbaarheid (intern)

Niet alleen buiten Nissewaard moet de bereikbaarheid verbeterd worden. Ook binnen de gemeente liggen er uitdagingen. In 2021 besloot de gemeenteraad een ontwikkelperspectief voor de kernen vast te stellen. Een verkeersvisie kernen is noodzakelijk om te zorgen dat de bereikbaarheid van de kernen toereikend en acceptabel is en blijft. In Hekelingen is er meer verkeersdruk op de Groede ontstaan door het groeiende aantal woningen. Om de bereikbaarheid en de verkeersveiligheid te waarborgen en de Groede te ontlasten is een nieuwe ontsluitingsweg noodzakelijk. In Geervliet wordt al jaren geklaagd over doorgaand verkeer tijdens de spits.

Naast bereikbaarheid helpt een verkeersvisie kernen ook om de kwetsbaarheid van woningen in kaart te brengen. Meerdere woningen in de kernen zijn niet onderheid met heipalen. Deze woningen kunnen schade ondervinden bij eventuele toename van verkeer. Een verkeersvisie kan deze zaken in kaart brengen.

Verder is ook aandacht voor de verkeersveiligheid van belang (zie ook verkeersveiligheid). Te denken valt aan een 30 km/u gebied op de doorgaande route in Simonshaven en een vrachtwagenverbod via Biert en Zuidland.

Nissewaard Lokaal is voorstander voor fietspaden die zo min mogelijk worden onderbroken door wegen; de zogenaamde fietssnelweg. Deze vergroten de veiligheid voor de gebruikers. Vanuit de kernen gaan veel jongeren op de fiets naar school via o.a. het Trambaanpad. Hierbij kruisen zij een aantal wegen. Nissewaard lokaal wil dat er extra aandacht wordt besteed aan eventuele gevaarlijke kruisingen.

Verkeersveiligheid

De gemeente Nissewaard moet kritisch kijken naar de verkeersveiligheid in de diverse kernen. Zo ondervinden de inwoners in Simonshaven overlast van het verkeer dat het dorp letterlijk in tweeën splijt. Dorpsbewoners zien graag dat deze weg wordt ingericht als 30 km/u gebied, zoals dit ook in Oudenhoorn is gedaan. Daarnaast moeten voetgangersoversteekplaatsen beter zichtbaar worden en voertuigen gedwongen worden daar hun snelheid te minderen via bijv. een sluis. Nissewaard Lokaal wil dat er ook kritisch wordt gekeken naar de noodzaak voor het gebruik van polderwegen door vrachtverkeer. Deze rijden vaak stevig door op de smalle polderwegen, o.a. rond Biert. Nissewaard Lokaal ziet graag een integrale aanpak van de verkeersveiligheid voor de kernen Simonshaven, Biert, Zuidland en Abbenbroek.

Nissewaard Lokaal wil ook dat er kritisch wordt gekeken naar risicovolle locaties als het gaat om kwetsbare verkeersdeelnemers. Zo is de voetgangersoversteekplaats aan de Eerste Heulbrugstraat te breed. De geasfalteerde weg nodigt zeker ’s avonds uit tot hard rijden. Gezamenlijk vormt dit een gevaarlijk risico. Nissewaard Lokaal ziet graag dat de oversteekplaats wordt versmald en er hekken worden geplaatst om voetgangers te trechteren richting de versmalde voetgangersoversteekplaats. Daarnaast willen wij meerdere paaltjes rond de oversteekplaats plaatsen, zodat automobilisten daar niet even tijdelijk parkeren bij een bezoek aan het afhaalrestaurant. Voor afhalers moet de onderliggende parkeergarage de eerste 15 minuten gratis worden (zie parkeren).

Openbaar Vervoer

Het openbaar vervoer is van groot belang voor de gemeente Nissewaard, en de rest van Voorne-Putten. Grote groepen inwoners zijn afhankelijk van het openbaar vervoer om naar school en werk te gaan. De metro verbindt Spijkenisse met steden als Rotterdam, Schiedam en Capelle a/d IJssel. Zelfs Den Haag is met de metro dichterbij gekomen.

Ook binnen Spijkenisse en de kernen is het van belang dat er goed en voldoende openbaar vervoer beschikbaar is. Veel ouderen hebben geen eigen vervoer en zijn volledig afhankelijk van het openbaar vervoer. Het instellen van de Spijkhopper ter vervanging van de buslijnen 81 en 85 is een slechte beslissing en Nissewaard Lokaal wil deze proef dan ook zo snel mogelijk beëindigen. Het zorgt ervoor dat de mobiliteit van ouderen ernstig wordt beperkt. Nissewaard Lokaal vindt dat ouderen niet mogen worden beperkt in hun onafhankelijkheid en zelfstandigheid. Het OV is voor de ouderen vaak de enige manier om deel te nemen aan de samenleving. Daarom zet Nissewaard Lokaal zich al jaren in om het project ‘Automaatje’ in de gemeente ingevoerd te krijgen. Dit is een vervoerservice waarbij vrijwillige chauffeurs minder mobiele plaatsgenoten vervoeren (zie ouderen en zorg).

Daarnaast wil Nissewaard Lokaal, net als andere gemeenten in de regio Rotterdam-Rijnmond, gratis openbaar vervoer aanbieden voor AOW-gerechtigden. Zij kunnen dan na 9 uur, buiten de spits, reizen met metro, bus en tram (uitgezonderd de BOB-bus en de Fast Ferry) in een afgebakend gebied.

De Spijkhopper kan gebruikt worden om slecht bereikbare kernen aan te sluiten op het openbaar vervoer. Flexibel vervoer daar waar de vraag naar regulier openbaar vervoer laagt is. Dit is niet op de voormalige lijnen 81 en 85.

In de afgelopen jaren heeft de RET de nachtmetro ingevoerd. Het is gebleken dat dit een toegevoegde waarde is en Nissewaard Lokaal is voorstander om de nachtmetro te behouden.

In de afgelopen jaren is er door de RET en EBS hard gewerkt om de metro en de bussen op elkaar te laten aansluiten en wat Nissewaard Lokaal wordt dit voortgezet. Wat ook van belang is, is dat de zomerdienstregeling wordt afgeschaft. Er vindt een verschuiving plaats in de manier van werken en recreëren. Hierdoor neemt ook het gebruik van het OV in de vakantieperiode toe. Nissewaard Lokaal wil daarop inspelen.

De Spijkenisserbrug is aan het einde van de levensduur en vraagt om onderhoud. De kans op storingen neemt toe. Bij calamiteiten, zoals langdurige storingen, is het daarom van belang dat er mogelijkheden zijn om met de fiets gebruik te kunnen maken van de metro. In het verlengde hiervan is Nissewaard Lokaal een voorstander om te onderzoeken of vervoer over water een oplossing is.

Deelmobiliteit

De ontwikkeling van deelmobiliteit neemt in raptempo toe. Nissewaard Lokaal ziet kansen en mogelijkheden om (vanuit het openbaar vervoer) te wisselen van vervoersmiddel. Goede fietsenstallingen, elektrische deelauto’s, (elektrische) fietsen en scooters maken het wisselen van vervoersmiddel aantrekkelijk. Nissewaard Lokaal wil dat daar samen met de RET, EBS en deelvervoeraanbieders de komende jaren op wordt ingezet.

Op dit moment leiden de groene deelscooters in Spijkenisse tot gemak en ergernis. Door het creëren van vaste stallingsplaatsen verdeeld over de wijken wil Nissewaard Lokaal voorkomen dat scooters op een dergelijke wijze worden geplaatst, dat zij de doorgang belemmeren.

Parkeren

Parkeren kost de gemeente – en dus de gemeenschap – geld. Parkeergarages zijn voor miljoenen euro’s gebouwd en deze investeringskosten moeten wel terug worden verdiend. Tegelijkertijd is de lokale economie erbij gebaat om het bezoek binnen de gemeente zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Nissewaard Lokaal wil daarom een laag standaard parkeertarief van €1 per uur voor het centrum van Spijkenisse behouden. Na het eerste uur moet per minuut worden afgerekend.

Om foutparkeren bij afhalen tegen te gaan en de verkeersveiligheid te bevorderen wil Nissewaard Lokaal dat de eerste 15 minuten in de parkeergarage gratis zijn. Dit stimuleert bezoekers van bijv. Bram Ladage, Kippie, Hema en Happy Italy om in de garage te parkeren in plaats van de weg gevaarlijk te blokkeren.

Tegelijk betekent dit dat de gemeente strenger moet handhaven op parkeerovertredingen als men ‘even parkeert’ en de verkeersveiligheid in gevaar brengt. Het tarief voor straatparkeren blijft, wat Nissewaard Lokaal, betreft gedurende de nieuwe raadsperiode 2022-2026 gelijk en zal niet verder stijgen. Als het financieel mogelijk is, is Nissewaard Lokaal zelfs voorstander om het tarief te laten zakken.

Daarnaast is Nissewaard Lokaal voorstander van extra gunstige parkeertarieven rondom feestdagen of evenementen.

Elektrisch rijden

In 2030 wil de Nederlandse overheid de verkoop van verbrandingsmotoren in voertuigen verbieden. Nieuwe voertuigen zullen dan te allen tijde elektrisch moeten zijn. De ontwikkeling van elektrische voertuigen neemt sowieso een vlucht de komende jaren, omdat elektrisch rijden via subsidies stevig wordt gesubsidieerd en de benzineprijzen de afgelopen jaren flink zijn gestegen. Op dit moment blijft de laadinfrastructuur achter bij de groei van het elektrische wagenpark. Nissewaard Lokaal wil dat de gemeente deze ontwikkeling kritisch blijft volgen en actief kijkt naar mogelijkheden voor laadinfrastructuur. Niet iedereen kan op eigen terrein laden. Een optie is om van lantaarnpalen gelijktijdig oplaadpunten te maken.

Veiligheid

Belangrijkste standpunten op een rij:

 • Met andere gemeenten lobbyen bij het Rijk om de politie weer op sterkte te krijgen.
 • Wijkagent voor meerdere jaren betrokken bij de wijk, voorkom wisselingen;
 • Samenwerking tussen wijkagenten en buurt GOA’s.
 • AED in iedere buurt.
 • Capaciteit GOA’s verhogen en bereikbaarheid verbeteren.
 • Voldoende dekking in dit verzorgingsgebied voor hulpdiensten, waardoor zij 24/7 inzetbaar zijn. 
Wijkveiligheid

De afgelopen jaren is er flink bezuinigd op de nationale politie. De werkdruk voor politieagenten en het risico van uitval neemt hierdoor toe. Dat heeft ertoe geleid dat zelfs de politievakbond bij de gemeenteraad heeft gewaarschuwd voor deze problemen. Nissewaard Lokaal vindt dit een zorgelijke ontwikkeling en wil dat de gemeente Nissewaard zich, samen met andere gemeenten, hard maakt om de politie weer op sterkte te krijgen.

Nissewaard Lokaal wil zoveel mogelijk zichtbaarheid realiseren binnen de huidige mogelijkheden. Daar waar nodig, zoals onraadgevoelige plekken, wil Nissewaard Lokaal camera’s plaatsen. Nissewaard Lokaal wil dat de camera’s in risicovolle uren live gevolgd worden, zodat snel ingegrepen kan worden bij problemen.

Bekendheid wijkagent met buurt

De bekendheid van de wijkagent in de wijk moet groot zijn. Er hebben de laatste jaren veel wisselingen plaatsgevonden in bepaalde wijken. Het streven van Nissewaard Lokaal is dat een wijkagent voor meerdere jaren aan een bepaalde wijk verbonden is. Zo leert deze de buurt kennen en de buurt de wijkagent. Op de gemeentesite moet ook duidelijk zijn wie de wijkagent is in de wijk en wie de buurt GOA’s.

Om werkdruk te spreiden en kennis te delen dienen wijkagent en buurt GOA’s samen op te trekken in kernen en wijken, zodat ze voor inwoners direct wat kunnen betekenen in de omgeving.

Whatsapp groepen stimuleren en verbinden

Nissewaard Lokaal wil het gebruik van WhatsApp-groepen in wijken stimuleren. Er is behoefte aan betere samenwerking met en coördinatie door de politie. Niet iedereen wil meedoen aan een buurt WhatsApp groep, dat hoeft ook niet. Maar in elke buurt zijn er wel mensen die graag aangesloten zijn. Hierbij is het belangrijk dat beheerders en/of moderators gecoacht worden door de politie en/of gemeente om de groep effectief te beheren en de berichtgeving functioneel te houden. Beheerders staan via een aparte groep in direct contact met politie en kunnen indien nodig berichten doorspelen.

AED in ieders buurt

Nissewaard Lokaal vindt het van belang dat er op diverse plekken in de wijken en buurten een AED komt te hangen. Nu zamelen inwoners gedurende lange tijd zelf geld in om een AED te kopen. Nissewaard Lokaal wil dat er vanuit de gemeente meer aandacht moet zijn voor de aanschaf van een AED. Dit kan door een renteloze lening in het leven te roepen. Deze dient wel terugbetaald te worden maar het voordeel is dat de AED direct kan worden aangeschaft en indien nodig kan worden ingezet.

Inzet van de GOA’s

Nissewaard Lokaal wil de bereikbaarheid van de GOA’s (Gemeentelijke opsporingsambtenaar) verbeteren. Op dit moment worden meldingen gedaan via de gemeentesite of het algemene telefoonnummer 14 0181. Hierdoor is het mogelijk dat de GOA’s soms pas dagen later achter een melding aan gaan.
Nissewaard Lokaal wil het mogelijk maken om meldingen rechtstreeks aan de GOA’s via een centrale te kunnen doen eventueel in combinatie met meldingen aan Reinis met betrekking tot overlast, ook ’s avonds en in het weekend.

De capaciteit van het huidige GOA’s is ontoereikend. Te vaak hoort Nissewaard Lokaal dat het niet mogelijk is om GOA’s in te zetten als gevolg van de capaciteit, terwijl zij steeds meer taken te verwerken krijgen. Om die reden wil Nissewaard Lokaal dat de capaciteit van de GOA’s met 25% toeneemt. Deze verhoging kan zich terugverdienen door te handhaven op foutparkeerders (die niet voldoen aan parkeerbelasting in de betreffende zone). Daarnaast kunnen GOA’s hierdoor meer handhaven op andere verkeersovertredingen die invloed hebben op de verkeersveiligheid, zoals parkeren rond scholen en op die plekken die de verkeersveiligheid in gevaar brengen.

Inzetbaarheid van hulpdiensten

Gezien de aanwezigheid van de zware industrie en de grootte van het verzorgingsgebied is het van belang dat meer hulpdiensten (politie / brandweer / ambulancezorg) inzetbaar zijn. Het aanbod en de aanwezigheid van de genoemde hulpdiensten zal verhoogd moeten worden zodat er voldoende dekking is in het verzorgingsgebied. Hierbij geldt, wat Nissewaard Lokaal betreft, dat zij 24/7 inzetbaar en bereikbaar moeten zijn.

Ook in de afgelopen vier jaar is gebleken dat de hulpdiensten niet altijd tijdig op de plek van een ongeval konden verschijnen. Mede ook door de gebrekkige infrastructuur en noodzakelijke werkzaamheden. Nissewaard Lokaal wil dat er betere gecommuniceerd wordt tussen hulpdiensten, gemeente en Rijkswaterstaat om hulpverleningsvoertuigen te allen tijde voorrang te geven op andere vervoer (zelfs brugopeningen). Bij wegwerkzaamheden, zonder nabije omleidingsroute, dient te allen tijde een route voor hulpdiensten beschikbaar te blijven.

Wonen

Belangrijkste standpunten op een rij:

 • Gebruik maken van wettelijke mogelijkheden om 30% van de nieuwbouwwoningen aan eigen inwoners toe te wijzen.
 • Opkopen van woningen door huisjesmelkers moet ontmoedigd worden.
 • Aandacht voor balans in woningbouw.
 • Aandacht voor nieuwe woonvormen als knarrenhofjes en Tiny Houses.
 • Hoogbouwvisie waarin staat waar hoogbouw mag komen en waar niet.
Bouwen

Er is momenteel in heel Nederland een tekort aan woningen. Dit levert problemen op zoals de hoge huizenprijzen, woningen die worden opgekocht door opkopers en verhuurd tegen zeer hoge bedragen en lange wachtlijsten voor een sociale huurwoning. Hierdoor neemt de druk op de bestaande voorraad nog meer toe. Nieuwbouw is dus ook in Nissewaard nodig om dit effect tegen te gaan. Kinderen die uit huis gaan, mensen die scheiden en zelfs mensen die uit andere plaatsen naar Nissewaard verhuizen voor werk of om andere redenen. Ze hebben allemaal een woning nodig. Wel moet er aandacht zijn voor de infrastructuur. Meer woningen legt ook meer druk op onze, toch al overvolle, toegangswegen. Woningbouw moet daarom te allen tijde in samenhang gaan met het nastreven van een betere bereikbaarheid via de N4- of A4-zuid.

In de periode van 2022 t/m 2026 wil Nissewaard Lokaal dat er woningen gebouwd gaan worden binnen elke prijsklasse in zowel de huur- (sociaal als middenhuur) als koopsector. Er dient vooral aandacht te zijn voor de starters op de woningmarkt, maar ook voor de ouderen. Starters hebben het moeilijk op de woningmarkt en ouderen willen doorstromen maar vaak ontbreekt het aan geschikte woningen. Voor de starters is het van belang dat zij in alle prijsklassen een geschikte huur- of koopwoning kunnen vinden. Van belang is dat de regie in eigen handen wordt gehouden, projectontwikkelaars dienen samen te werken met de gemeente en woningbouwcorporaties. Ze mogen plannen indienen, maar altijd in samenwerking met de gemeente. De gemeente houdt de regie en besluitvorming op het soort woningen. Wat van een nog groter belang is, is dat er vanaf het eerste moment wordt samengewerkt met de inwoners en dat zij worden betrokken bij de plannen. Onderzoek naar de woonwensen is hierbij van belang. Nissewaard Lokaal wil dat er bij woningbouw zoveel mogelijk wordt gestreefd om gebruik te maken van de wettelijke mogelijkheden  om 30% van de nieuwbouwwoningen aan eigen inwoners toe te kennen. Met name in de kernen is de wens groot om gemeenschappen zoveel mogelijk te behouden en woningen te bouwen voor de eigen jongeren en ouderen om doorstroming te bevorderen. Dit klinkt als voortrekken maar het is van belang voor de kernen om de jongeren te behouden en zo de kernen vitaal te houden. Op deze manier blijven ook de aanwezige faciliteiten gewaarborgd. Indien de wet dit later toelaat, wil Nissewaard Lokaal dit mogelijk maken bij 40% van de woningen.

Voor de kernen is het van het grootste belang dat het karakteristieke van het dorpsgezicht wordt bewaakt. Geen aanpassingen, nieuwbouw of hoogbouw, die het historische aanzicht verstoren. In de kernen is het bouwen van woningen een andere opgave dan in Spijkenisse. Voor de kernen geldt hetzelfde principe, geschikte woningen voor jongeren en ouderen in zowel de huur- als koopsector.

Opkopen ontmoedigen

Nissewaard Lokaal wil dat het opkopen van bestaande en nieuwbouwwoningen in de gemeente Nissewaard ontmoedigd wordt. Voor alle nieuwe woningen die in de gemeente Nissewaard gerealiseerd gaan worden wordt een ‘woonplicht’ ingesteld van tenminste drie jaar. Binnen die drie jaar mag alleen de koper er wonen. Dit om het opkopen van woningen door huisjesmelkers tegen te gaan. Wat Nissewaard Lokaal betreft ontmoedigt de gemeente Nissewaard ook het opkopen van bestaande woningen door opkopers. De gemeente Nissewaard moet hierbij alle juridisch beschikbare middelen gebruiken om dit tegen te gaan.

Toekomstige nieuwbouw en herstructurering

Nissewaard bestaat uit een stedelijk gebied en de kernen Abbenbroek, Geertvliet, Heenvliet , Hekelingen, Simonshaven, Zuidland, en het buurtschap Biert. In het stedelijke gebied is het van belang dat er in het centrum van Spijkenisse wordt verdicht en dat het accent ligt op huisvesting voor ouderen. Denk hierbij aan appartementen dicht bij het centrum, dichtbij de aanwezige faciliteiten, maar ook het bouwen van een of meerdere Knarrenhofjes. Deze zijn special voor 55-plussers die wel een tuin willen maar kleiner willen gaan wonen. Ook is de opzet van een Knarrenhof bedoeld dat de bewoners voor elkaar klaar staan in tijden van nood maar ook dat zij gezamenlijk activiteiten ontplooien.

Doordat Spijkenisse in de jaren ’60, ’70 en ’80 enorm is gegroeid is er op bepaalde plaatsen sprake geweest van eenzijdige bouw. Dit leidt ertoe dat in sommige wijken de leefbaarheid onder druk is komen te staan door de bijbehorende problematiek. Bovendien zijn woningen en buitenruimten vaak verouderd. Om deze wijken/buurten weer te laten voldoen aan de huidige wooneisen is sloop en terugbouwen de enige optie om de wijken/buurten te laten voldoen aan de huidige eisen. Het is van belang dat tijdens de herstructurering alle facetten worden meegenomen zoals de buitenruimte en het onderhoud van de infrastructuur zowel bovengronds als ondergronds. Op deze wijze wordt de overlast beperkt. Dit ook in samenspraak met alle belanghebbenden van bewoners tot ondernemers. Bij alle woningbouw is het van belang dat er aandacht is voor voldoende spreiding over wijken en kernen.

Eventuele hoogbouw in de bestaande wijken dient voorkomen te worden. De stedenbouwkundige structuur / infrastructuur is niet berekend op hoogbouw en veelal niet inpasbaar in de bestaande wijken. De strook langs de Oude Maas is een prima locatie om hoogbouw te realiseren. Ook is het van belang dat er een hoogbouwvisie komt voor Spijkenisse waarin wordt beschreven waar wel hoogbouw kan worden gerealiseerd en aan welke voorwaarden het dient te voldoen. Nissewaard Lokaal hanteert voor de definitie hoogbouw, panden met 4 of meer verdiepingen. Hoogtes die verder gaan dan reguliere eengezinswoningen.

Gekeken moet worden in hoeverre bestaande, leegstaande (kantoor)panden zijn om te vormen tot woonruimte. Zoals bijv. de Marckenburgh en de leegstaande kantoren op de P.J. Bliekstraat. Nissewaard Lokaal ziet graag dat de gemeente in gesprek gaat met de eigenaren om te bekijken wat de mogelijkheden zijn. De leegstaande kantoorpanden zijn bijv. ideaal om te verbouwen tot studentenwoningen. Zeker naast de plannen voor het te vernieuwen metrostation. Door de metroverbinding zitten studenten in een half uur in Rotterdam voor de opleiding. Door de nachtmetro en de BOB-bus blijft zelfs op sociaal vlak verbinding mogelijk met het nachtleven in Rotterdam.

Nieuwe woonvormen

Nissewaard Lokaal vindt het belangrijk dat er gekeken wordt naar verschillende nieuwe woonvormen in Nissewaard, zoals de eerder genoemde Knarrenhofjes, maar ook Tiny Houses. De naam zegt het al. Kleine woningen die een geringe grondoppervlakte hebben maar wel zijn voorzien van alle gemakken. Deze woningen worden over het algemeen bewoond door 1 of 2 personen.

Nissewaard Lokaal is voorstander om binnen Nissewaard te onderzoeken of er plekken zijn waar deze nieuwe woonvorm kan worden gerealiseerd. Echter niet midden in de parken, aan de randen van parken of de groene randen zoals het Mallebos.

Sociale huur

Sociale huurwoningen worden tegenwoordig regio breed aangeboden. Dit betekent dat mensen uit andere gemeenten, zoals Rotterdam, Hellevoetsluis en Barendrecht, evenveel recht hebben op een sociale huurwoning in Nissewaard als mensen uit de gemeente Nissewaard zelf. Het bouwen van extra sociale huurwoningen betekent dus niet dat er meer woningen beschikbaar komen voor inwoners uit Nissewaard, maar voor de hele regio. Hiermee kan het dus zijn dat bewoners uit Nissewaard alsnog achter het net vissen en deze woningen aan hun neus voorbijgaan.

Om die reden willen wij graag dat er regio breed afspraken worden gemaakt om sociale huurwoningen uit te breiden. Op die manier komen overal meer woningen beschikbaar en blijft de verdeling in de regio ook in evenwicht. Het is oneerlijk om de lasten hiervan alleen voor de rekening van Nissewaard te laten komen.

Duurzaamheid

Belangrijkste standpunten op een rij:

 • Invoering van ‘ja’-sticker om ongeadresseerd reclamedrukwerk tegen te gaan.
 • Geen windmolens binnen een straal van 1500 meter van woningen;
 • Zonnepanelen horen op daken, niet op landbouwgronden.
 • Duurzaamheidsleningen tegen gunstige voorwaarden om woningen te verduurzamen;
 • Treed in overleg met corporaties om ook sociale huurwoningen energieneutraal te maken.
Ja-sticker

Nissewaard Lokaal is voor het (verplicht) invoeren van de ja sticker op de voordeur voor mensen die ongeadresseerd reclamedrukwerk (folders) wensen te ontvangen. Op deze manier wordt de stroom van reclamefolders ingedamd. Tegenwoordig zijn folders ook te lezen via apps op de smartphone of tablet. Inwoners moeten kunnen aangeven of zij wel of geen reclamefolders willen hebben. Minder reclamefolders levert minder CO2 uitstoot op en vermindert de hoeveelheid oud papier waardoor de afvalstoffenheffing omlaag kan.

Energietransitie

Nissewaard Lokaal erkent dat energieverbruik zuiniger en efficiënter kan, maar is geen voorstander van de huidige energietransitie ingezet door het Rijk. De focus ligt te veel op ‘van het gas afgaan’ en het vervangen hiervan door zon- en windenergie en biomassa. Met name biomassa is zeer vervuilend en alleen op papier zuinig. Nissewaard Lokaal zal niet toestaan dat er in de gemeente Nissewaard biomassacentrales komen.

Het nadeel van zon- en windenergie is dat deze weersafhankelijk zijn. Zeker bij het’ van het gas afgaan’ ontstaat er met zonne-energie een verschil tussen vraag en aanbod. Zo levert zonne-energie de meeste stroom op in de zomer, terwijl de vraag naar energie in de winter het grootst is. Het Rijksbeleid gaat te veel voorbij aan dit soort zaken. De overheid wil vooral een papieren werkelijkheid halen. Nissewaard Lokaal is voorstander om efficiënter met energie om te gaan, maar ziet graag duurzamere oplossingen dan het onbewoonde gebied vol te gooien met zonnevelden en windturbines te dicht in de buurt van woningen te plaatsen. Om gezondheidsredenen moeten windturbines of windturbinevelden minimaal 1500 meter van bebouwing geplaatst worden. Laagfrequent geluid van windturbines is schadelijk voor mens en dier. Het kan gezondheidsproblemen opleveren.

Nissewaard Lokaal is ook geen voorstander van het aanleggen van grote zonnepanelenparken in de buitengebieden. Kostbare landbouwgrond gaat dan verloren en het polderlandschap wordt dan ernstig vervuild met zonnepanelen. De enige optie is op daken van woningen en andere gebouwen en het plaatsen van zonnepanelen onder het tracé van de hoogspanningsmasten. Op deze strook mag niet worden gebouwd en het plaatsen van zonnepanelen kan hier een optie zijn.

Duurzaamheidsleningen

Nissewaard Lokaal is voorstander van het verduurzamen van de bestaande woningvoorraad. Het gebruik van zonnepanelen op daken van woningen leidt tot besparing op de energienota. Winst voor de portemonnee van onze inwoners dus door een lagere energierekening. Om dit mogelijk te maken wil de partij duurzaamheidsleningen vanuit de gemeente mogelijk maken. Dit is een lening waarmee inwoners tegen gunstige voorwaarden energiebesparende maatregelen in en aan hun woning kunnen financieren.

Nissewaard Lokaal ziet ook mogelijkheden voor sociale huurwoningen. De gemeente moet in overleg treden met de woningcorporaties om in te zetten op meer energieneutrale woningen, zonder dat dit invloed heeft op de energierekening of de leefbaarheid in de woningen. Hierdoor kunnen de woonlasten als energiekosten omlaag kunnen gaan waardoor er meer financiële ruimte ontstaat.

Door de inzet van energiecoaches kunnen inwoners voorlichting krijgen op welke wijze zij geld kunnen besparen. Voor minima moet het mogelijk zijn om een duurzaamheidslening af te sluiten om ook kleine verbeteringen, zoals de aanschaf van LED-lampen, mogelijk te maken.

Leefbaarheid

Belangrijkste standpunten op een rij:

 • Wijkgebouwen in elke wijk en kern.
 • Beter onderhoud van buitenruimten, zoals bruggetjes en fiets- en voetpaden.
 • Minder onkruid door het verbeteren van het groenonderhoud.
 • Strenger kapbeleid om onnodige bomenkap door de gemeente te voorkomen;
 • Bij bomenkap herplantingsplicht binnen de gemeente waarbij het actuele CO2-verlies het uitgangspunt moet zijn en niet het aantal gekapte bomen.
 • Overlast van ondergrondse containers oplossen door meldingen mogelijk te maken via een rechtstreeks nummer naar Reinis of via apps als MeldR of BuitenBeter;
 • Grofvuil weer vrij naar de gemeentewerf brengen op basis van fair use.
Meer aandacht bestaande wijken en kernen

Nissewaard Lokaal wil dat er in elke kern in elk geval een wijkgebouw aanwezig is. Een wijkgebouw is de spil bij veel activiteiten die er worden georganiseerd, verbindt inwoners met elkaar en is van groot belang voor de sociale binding. Een wijkgebouw wordt door veel verenigingen gebruikt voor hun activiteiten en vervult zeker in de kernen een belangrijke sociale rol. Zowel voor de ouderen maar ook voor de jongeren. Nissewaard Lokaal is een voorstander van wijkgebouwen en vindt het daarom belangrijk dat deze worden behouden en voldoende worden gefaciliteerd om hun functie te behouden.

Elke wijk en kern heeft haar eigen kleine en grote problemen. Deze moeten aangepakt worden. Relatief ‘kleine’ punten zijn hierbij van even groot belang. Het is namelijk vaak het kleine wat de stemming in de wijk beïnvloedt. Voorbeelden van deze ergernissen zijn onvoldoende groenonderhoud, hondenpoep, zwerfvuil op straat, te weinig speelplaatsen en/of hangplekken en onderhoud van voet- en fietspaden.

Zo ziet Nissewaard Lokaal bij voorkeur dat de hondenuitlaatmogelijkheden langs de Maasboulevard heringericht worden. Momenteel is het toegestaan om honden uit te laten op het grasveld voor de flats, terwijl uitlaten aan de zijde van de Oude Maas amper mogelijk is, door gebrek aan groenonderhoud. Door honden hun behoefte langs water te laten doen, ontstaan er mogelijkheden voor recreatieve activiteiten op het grasveld, denk aan picknicktafels en -bankjes. Activiteiten die tot weinig overlast leiden onder omwonenden. Hierdoor wordt de aantrekkelijkheid van de Maasboulevard en de Hongerlandsedijk vergroot. Beter maaibeleid aan de Oude Maas zijde is dan wel een vereiste. Op het grasveld geldt een opruimplicht. Hiervoor is het wel noodzakelijk dat er voldoende hondenpoepzakjes langs de Hongerlandsedijk/Maasboulevard beschikbaar komen.

Langs een gedeelte van de Hongerlandsedijk, bij de Elementen, ligt er benedendijks een wandelpad. Nissewaard Lokaal ziet graag dat dit wandelpad verder wordt doorgetrokken tot aan de aanlegsteiger die bij het strandje aan de Maasboulevard ligt. Ook kunnen daar bankjes worden geplaatst.

Monumenten in Nissewaard

In de kernen zijn een behoorlijk aantal monumenten, dat behouden dient te worden. Een aantal is zelfs Rijksmonument. In Spijkenisse is er in het verleden weinig tot niets gedaan aan het behoud van monumenten. Een goed voorbeeld is het pand Geldtelder aan de Vredehofstraat, dat verloren is gegaan. Nissewaard Lokaal ziet graag meer respect voor historische monumenten.

Buitenruimte

Een onderhouden buitenruimte is van grote invloed op het beeld wat inwoners van hun buurt hebben en draagt bij aan de woonbeleving. Het onderhoud in bestaande wijken is jarenlang niet optimaal geweest. Stoeptegels komen los te liggen of steken uit. Fiets- en wandelbruggetjes vragen om onderhoud en zelfs vernieuwing. Uitstekende tegels en kapotte bruggetjes kunnen leiden tot valpartijen. We ontvangen veel klachten over onderhoud. Nissewaard Lokaal wil het achterstallige onderhoud aanpakken door de hele dienstverlening te herzien en te verbeteren.

Met name de wijken uit de jaren ’60, ’70 en ’80 vragen aandacht. Spijkenisse is in deze jaren in hoog tempo uit de grond gestampt, maar nu komt de tijd waarin alles wat destijds gebouwd is om onderhoud en vervanging gaat vragen. We moeten voorkomen dat deze wijken verpauperen. Voorbeelden van oude wijken zijn Hoogwerf, Schiekamp, Waterland, Akkers, Vriesland, De Hoek, Groenewoud en Sterrenkwartier.

Tegelijkertijd moeten ook de diverse kernen niet uit het oog worden verloren. Ook in de kernen is het beheer en onderhoud belangrijk en verdient evenveel aandacht als de wijken in Spijkenisse.

Groenonderhoud

De openbare buitenruimte is bepalend hoe de inwoners de woon – en leefomgeving ervaren. Een goed onderhouden openbare buitenruimte heeft een positieve invloed op het ervaren van de woon – en leefomgeving. Een rommelige, onverzorgde buitenruimte trekt vuil en ongedierte aan. Het niet goed onderhouden van de bomen en struiken nabij kruisingen, uitgangen, rotondes en andere verkeerknooppunten staan leveren een gevaar op voor de verkeerveiligheid. In de periode 2018 tot en met 2021 zijn er veel klachten binnengekomen over het onderhoud van het openbare groen. Het onkruid wordt niet goed en tijdig bijgehouden en het werken met onkruidbranders heeft tot gevaarlijke situaties geleid. Omdat met het wegbranden van onkruid niet het gewenste resultaat wordt bereikt, het brandgevaar oplevert en er al een aantal incidenten hebben plaatsgevonden, dient er worden gezocht naar een betere manier van onkruidbestrijding. Wel op een dusdanige manier dat het milieu er geen schade van ondervindt.

Nissewaard Lokaal wil dat het onderhoud verbetert en het stelselmatig beter wordt bijgehouden. De gemeente moet werken met tevredenheidscijfers. Als de gemeente via jaarlijkse evaluaties niet voldoet aan de juiste beoordeling, dan moet onderzocht worden waar dit door komt en dit oplossen.

Om het groenonderhoud op een evenwichtige manier vorm te geven en de kosten te spreiden is het van belang dat er per buurt/wijk een onderhoudsplan wordt gemaakt wat past bij het karakter van de wijk en wat past bij het aanwezige groen. Samenwerken met eventuele aanwezige bewonersgroepen voor de planning van het groenonderhoud is van belang. Daar waar gewenst mogen wijkbewoners een stuk grond in bruikleen krijgen voor wijkgebonden activiteiten. Dit mogen zij zelf invullen bijv. ten gunste van moestuinprojecten of een andere invulling. De voorwaarde is wel dat de bewoners dan verantwoordelijk worden voor het betreffende stuk grond en het noodzakelijke onderhoud.

Op initiatief van Nissewaard Lokaal zijn er in het verleden bijen- en vlinderstroken aangebracht. Om het belang van bijen en vlinders te benadrukken dienen er binnen de gemeente meer van deze stroken te worden gerealiseerd. In het verlengde hiervan zijn er ook plekken waarbij de stenen plaats dienen te maken voor extra groenstroken. Denk hierbij aan plekken die door hun ligging bestraat zijn maar die geen gebruikersfunctie hebben.

Bomenkap

In het kader van klimaatadaptatie is van groot belang dat er zoveel mogelijk grote bomen worden behouden en onnodige kap wordt ontmoedigd. Door de kapdiameter te verlagen wordt bewerkstelligd dat er verantwoording door de gemeente moet worden afgelegd met betrekking tot de nut en noodzaak van de bomenkap. Daarom moet de kapvergunning in ere worden hersteld. De minimale stamdiameter op 130 cm hoogte moet worden verlaagd van 70 cm naar 50 cm voor iedereen. Een andere optie is om de regels alleen voor de gemeente aan te scherpen, zoals in de gemeente Brielle. Hier geldt een kapaanvraag voor de gemeente bij een stamdiameter van 30 cm, maar geldt voor inwoners een minimale stamdiameter van 70 cm voor inwoners.

Nissewaard Lokaal is voorstander dat er standaard verplicht een herplantingsplan bij nieuwbouwplannen wordt opgenomen. De aanwezige bomen en struiken dienen opgenomen te worden in de plannen en moeten zoveel mogelijk worden behouden. Mocht het noodzakelijk zijn om bomen en struiken te kappen of rooien dan dienen de projectontwikkelaar en de gemeente verplicht aan te geven waar men de gekapte of gerooide struiken aan- of herplant en in welke hoeveelheden, groottes en de locaties. Uitgangspunt is dat het verlies aan opgenomen CO2 gecompenseerd wordt en niet het aantal gekapte bomen. Hierbij moet de actuele CO2 worden gecompenseerd en niet eventueel toekomstige CO2. Dat bomen naar mate ze groeien meer CO2 compenseren is winst voor milieu en de leefomgeving.

Onderhoud buitengebied

Nissewaard bestaat uit een stedelijk gebied en een landelijkgebied met de kernen Geervliet, Heenvliet, Zuidland, Abbenbroek, Simonshaven, Hekelingen en Biert. Voor deze gebieden is het van belang dat er met Staatsbosbeheer, het Waterschap en andere belanghebbenden goed wordt samengewerkt. Natuurbehoud en biodiversiteit dienen voorop te staan. Het behoudt van bestaande bossen en bosstroken is de eerste prioriteit en eventuele kap mag alleen plaatsvinden als er duidelijk is geconstateerd dat er gevaar is of dat er bedreigende ziekte is. Afspraken dienen te worden vastgelegd is samenwerkingsovereenkomsten, waarin precies omschreven is wat de afspraken zijn maar ook wat de sanctie zijn bij het niet nakomen van de afspraken.

Afvalbeleid

Door nieuwe regels opgelegd vanuit het Rijk is er op het gebied van afvalbeleid veel veranderd in de afgelopen jaren. Met name de afvalstoffenheffing is gestegen door extra Rijksbelastingen die worden doorbelast aan gemeenten en haar inwoners. Daarom is er in de gemeente Nissewaard voor gekozen om omgekeerd inzamelen in te voeren. Bewoners van laagbouwwoningen kunnen huisafval gescheiden kwijt in een GFT- (Groente-, Fruit en Tuinafval), PMD- (Plastic, metalen verpakkingen en drankkartons) of OPK-container (Oud papier en karton) kwijt. Restafval kan in de ondergrondse container in de buurt. Hoogbouw kan het afval scheiden via diverse ondergrondse containers. Glas kan voor alle inwoners in de glasbak worden aangeboden.

Aanpak overlast door afval

Dit nieuwe systeem leidt tot problemen en spanningen in de wijk, omdat sommige bewoners hun afval naast de container plaatsen als de containers vol of verstopt zit. Om die reden werkt de gemeente met containeradoptanten, naar een idee van Nissewaard Lokaal. Dit zijn buurtbewoners die een container hebben geadopteerd. Zij maken een verstopte container weer vrij en zorgen dat de omgeving schoon blijft. Nissewaard Lokaal wil stimuleren dat meer inwoners bereid zijn om containeradoptant te worden. Dit kan door een vast bedrag aan afvalstoffenheffing in mindering te brengen of door een beloning beschikbaar te stellen. Op voorwaarde dat de containeradoptant zich aan zijn taak houdt. Zo niet, dan wordt de adoptie ingetrokken en de beloning niet (meer) toegekend.

Het is belangrijk dat bij overlast met ondergrondse containers problemen snel worden opgelost. Inwoners moeten meldingen met betrekking tot overlast dan ook rechtstreeks kunnen melden bij Reinis en/of de GOA’s via een rechtstreekse telefooncentrale. Ook ’s avonds en in het weekend. Daarnaast moet het mogelijk worden om meldingen van naast geplaatst afval of meldingen rond de openbare ruimte te doen via apps, zoals MeldR in Rotterdam of BuitenBeter. Op dit moment werkt de gemeente officieel alleen met meldingen via de website. Dit moet anders ingericht worden, omdat veel inwoners vaak ergernissen ontdekken als zij buiten lopen, met een mobiel bij de hand. Om te zorgen voor een groot draagvlak en gebruik, wordt hier een bewustwordingscampagne aan gekoppeld onder de inwoners.

Voorlichting over afval

Om aan inwoners duidelijk te maken hoe men met de diverse afvalstromen dient om te gaan is Nissewaard Lokaal voorstander dat er duidelijke informatie wordt aangeboden via de app van Reinis over allerlei dagelijkse afvalproducten. Producten die niet in het overzicht staan, moeten via een melding kunnen worden doorgegeven aan Reinis waarna deze zo spoedig mogelijk daarna alsnog in het overzicht kunnen worden toegevoegd.

Afvalstoffenheffing en grofvuilbeleid

Sommige partijen zien het aanbieden van restafval in de ondergrondse container als een voorloper van diftar. Een systeem waarbij inwoners per ingeleverde zak restafval afvalstoffenheffing betalen. Nissewaard Lokaal is hier geen voorstander van en zal zich tegen diftar uitspreken zolang de gemeente niet kan aantonen dat het betalen voor het aanbieden van afval niet gaat leiden tot kostenverhoging. Uit onderzoek van het consumentenprogramma Kassa (2017) blijkt dat bij tweederde van de gezinnen in gemeenten waar diftar is ingevoerd de lasten zijn gestegen. Nissewaard Lokaal vindt dit onwenselijk. Door afvalscheiding moeten de lasten eerder dalen dan stijgen.

In 2016 besloot de gemeenteraad om per 2017 geld te vragen voor het ophalen van grofvuil. De vervuiler betaalt was het devies. Voornamelijk in Spijkenisse en in het Bernissegebied is de overlast van gedumpte materialen flink toegenomen. Dit leidt tot een toename van zwerfvuil en verloedering van de leefomgeving. Bovendien heeft de gemeente meer kosten om dit alsnog op te halen of schoon te maken. Nissewaard Lokaal wil het weer mogelijk maken om grofvuil kosteloos aan te bieden op basis van een fair use policy. Extreme gebruikers zullen moeten uitleggen waarom zij zo vaak langskomen en eventueel moeten betalen voor het wegbrengen van het afval. Op deze manier wordt de drempel om grofvuil aan te bieden verlaagd en neemt de leefbaarheid in de wijken en kernen weer toe.

Handhaving afvalbeleid

Nissewaard Lokaal wil dat er in de zomermaanden extra wordt toegezien op vervuiling en overlast in het Bernissegebied en zo nodig maatregelen worden genomen. Vooral op zomerse dagen blijft er vaak een afvalberg achter van recreanten.

Om afvaldumping tegen te gaan is de inzet van de extra GOA’S van belang (zie Inzet van de GOA’s). Zeker op die plekken die als ‘hotspot’ bekend staan. Het aanbieden van (grof)vuil naast de afvalcontainers heeft invloed op het woon – en leefgebied van alle inwoners.

Sport

Belangrijkste standpunten op een rij:

 • Meer kinderen motiveren om te sporten;
 • Uitbreiden buitensportmogelijkheden in andere wijken, waaronder Waterland en Vogelenzang.

Bewegen is gezond. Daarom sporten veel kinderen en volwassenen, ook in onze gemeente. De gemeente ondersteunt dit vaak via subsidies. Nissewaard Lokaal vindt wel dat een club levensvatbaar moet zijn en zelf genoeg inkomsten moet creëren om zichzelf staande te kunnen houden. De gemeente moet voor het uitgeven van een subsidie eerst onderzoeken en beoordelen of er echt alles aan is gedaan om zelf als vereniging rond te komen. Voorbeelden hiervan zijn actieve ledenwerving en goed beheer van financiën en vinden van mogelijkheden. Een gezonde vereniging kan in grote mate zichzelf onderhouden.

Sportverenigingen in Spijkenisse, die denken aan uitbreiding of groei, moeten gemotiveerd worden zich te vestigen in de Sportpolder. Uitbreiding die ten koste gaat van woon- en leefgenot in woonwijken moeten zoveel mogelijk voorkomen worden. In de Sportpolder kunnen verenigingen groeien op de plek die ervoor is aangewezen.

Nissewaard Lokaal ziet graag dat de gemeente kinderen nog meer motiveert om te gaan sporten. Daar zijn open dagen bij sportverenigingen en bijzondere evenementen zoals Nationale Buitenspeeldag en het Vliegerfestival uitermate geschikt voor. Sportverenigingen kunnen op zulk soort evenementen, eventueel in samenwerking met de gemeente, korte clinics organiseren. Laat kinderen én volwassenen kennis maken met diverse sporten.

Door de coronapandemie heeft het buitensporten een vlucht genomen. Dit heeft ertoe geleid dat veel sporters en sportinstructeurs actief waren aan de Maasboulevard in Spijkenisse. Aan de Hongerlandsedijk heeft de gemeente tijdelijk sporttoestellen geplaatst.

Uitbreiding van buitensportmogelijkheden

Nissewaard Lokaal wil de buitensportmogelijkheden uitbreiden. Onze partij ziet graag dat, net als aan de Maasboulevard, ook in Park Waterland en langs het schelpenpad in de wijk Vogelenzang buitensport attributen worden geplaatst. Uit gesprekken met inwoners is gebleken dat hier behoefte aan is. Dit kan worden gecombineerd met een hardlooppad. Eventueel kunnen de verschillende sportlocaties met elkaar verbonden worden via de buitenranden van de gemeente om zo tot een sportroute te komen voor de actieve bewoners.

Vrije Tijd

Belangrijkste standpunten op een rij:

 • Realiseer een evenemententerrein binnen de gemeente waar grote evenementen georganiseerd kunnen worden.
 • Aantrekkelijker Bernissegebied door activiteiten te realiseren als in Recreatieoord Binnenmaas;
 • Aanpak van zwerfvuil en voldoende afvalbakken in het Bernissegebied.
Evenementen

Evenementen, zoals Spijkenisse Festival, de paardenmarkt in Heenvliet en het Under The Bridge Festival, zorgen voor sfeer en beleving in een gemeente. Bovendien trekken evenementen ook bezoekers van buitenaf. Dit is gunstig voor de lokale economie. Nissewaard Lokaal wil dat het organiseren van evenementen eenvoudig is, doordat de gemeente Nissewaard bij evenementen een faciliterende rol heeft. Niet denken in beperkingen, maar in mogelijkheden. Als een grote artiest of een grote evenementenorganisator een optreden wil organiseren, dan moeten we kijken hoe we dit mogelijk kunnen maken. Uiteraard mag dit niet, zonder passende oplossingen aan te bieden, ten koste gaan van andere ondernemers. Dit betekent niet dat de gemeente ook altijd opdraait voor de kosten. Elke organisator is verantwoordelijk voor de organisatie en het financieren van zijn evenement. De gemeente kan in haar faciliterende rol wel bijdragen om het vergunningentraject zo soepel mogelijk te laten verlopen of bij het vinden van een passende locatie.

Ondersteunend hierin zou zijn dat er een evenemententerrein komt waarbij de nadruk ligt op bereikbaarheid. Een evenemententerrein heeft als voordeel dat er het gehele jaar evenementen gehouden kunnen worden en dat bevordert de aantrekkelijkheid van Nissewaard. Echter moeten ook kleinschaligere evenementen die in de kernen plaatsvinden behouden blijven.

Nissewaard Lokaal is voorstander van het gebruik van herbruikbare materialen bij evenementen. Herbruikbare materialen zijn duurzamer dan plastic wegwerpproducten. Zo zijn er herbruikbare bekertjes en bestek die biologisch afbreekbaar zijn en kunnen worden verwerkt via het GFT.

Recreatiegebied Bernisse

De uitgestrekte omgeving rond de Bernisse is ideaal voor recreatie. Nissewaard Lokaal wil dit groengebied behouden als rust- en recreatieomgeving voor de inwoners. Maak het Bernissegebied aantrekkelijker door dit te stimuleren. Zwerfvuil moet worden aangepakt door voldoende beschikbare afvalbakken. Nissewaard Lokaal wil bovendien dat er in de zomermaanden extra wordt toegezien op vervuiling en overlast in het Bernissegebied en zo nodig maatregelen neemt. Vooral op zomerse dagen blijft er vaak een afvalberg achter van recreanten (zie ook afvalbeleid).

Probeer bovendien activiteiten te realiseren in de lijn van recreatieoord de Binnenmaas, bijv. een speeltuin, skelters, bootjes, etc. Zorg voor mogelijkheden om te waterfietsen, kanoën of andere wateractiviteiten. Nissewaard Lokaal is tegen motorbootvaart. Het doorsteken van de Bernisse tussen Spui en Hartelkanaal zien wij daarom niet zitten. Beter is het om de recreatiemogelijkheden in het gebied intensiever te benutten. Nu Landal Greenparks het vakantiepark Zuytland Buiten heeft overgenomen is Nissewaard Lokaal een groot voorstander om samen met Landal Greenparks en geïnteresseerde ondernemers een samenwerking aan te gaan om gezamenlijk te bekijken hoe het buitengebied verder ontwikkeld en aantrekkelijk gemaakt kan worden.

Nissewaard Lokaal ziet graag meer controle en handhaving bij het Beverbos. Hoewel deze plek is aangelegd voor kleine kinderen, is deze plek verworden tot een hangplek voor jeugd waar ouders met kleine kinderen liever wegblijven.

Nissewaard Lokaal heeft geen bouwplannen in dit gebied in gedachten, maar staat wel open voor ondernemers die de recreatieve functie van het gebied willen ondersteunen en versterken.

Ondernemersklimaat en werkgelegenheid

Belangrijkste standpunten op een rij:

 • Verminderen regeldruk ondernemers;
 • Gelijke regels voor alle ondernemers in de gemeente.
 • Onderzoek hoe bezorging bij ondernemers in het centrum is te faciliteren, zonder overlast en/of gevaar voor winkelend publiek.
 • Stel een gezamenlijk BIZ op of een ‘Kernenmanager’ aan om voorzieningen in de kernen te behouden.
 • Betrek lokale ondernemers bij de organisatie van evenementen in winkelgebieden.

Lokale ondernemers dragen bij aan de lokale economie en werkgelegenheid. Of het dan gaat over de winkeliers in de diverse winkelcentra, de logistieke, technische en andere productiebedrijven of zakelijk dienstverleners. Nissewaard Lokaal wil zich hard maken voor een goed ondernemersklimaat. Het is daarom van belang dat een ondernemer zich bezig kan houden met ondernemen, zonder zich te veel te moeten bekommeren met de rompslomp er omheen. Nissewaard Lokaal wil daarom dat ondernemers hierin worden gefaciliteerd door de bestuurlijke regeldruk te verminderen en alleen regels voor te schrijven die handhaafbaar en nuttig zijn. Ook de veiligheid, vestigingsmogelijkheden en bereikbaarheid moeten centraal komen staan. Kijk uiteindelijk wat een ondernemer voor de gemeente kan betekenen.

Nissewaard Lokaal wil, om oneerlijke concurrentie te voorkomen, dat in de hele gemeente dezelfde regels gelden voor winkels. Door de ondernemer meer vrijheid te gunnen in de openingstijden krijgt hij de mogelijkheid meer omzet te genereren. Dit kan dan resulteren in meer werkgelegenheid in de gemeente Nissewaard.

Nissewaard Lokaal is voorstander van vrij ondernemerschap, maar wil wel waken voor verschraling van het aanbod door te veel winkels uit dezelfde branche in het centrum van Spijkenisse. Binnen het omgevingsplan is het mogelijk om dit te voorkomen, zodat bijv. zich niet 10 kapsalons kunnen vestigen in één en dezelfde (winkel)straat. De centrummanager kan hierin ook ondersteunen om dit te voorkomen. Hij kan actief helpen zoeken naar en begeleiden van mogelijk geïnteresseerde ondernemers die bijdragen aan een gevarieerd aanbod in het centrum van Spijkenisse. Een goed voorbeeld hiervan is de Kopspijker dat inmiddels weer vol zit en een gevarieerd winkelaanbod kent.

‘’t Dorp’ in Spijkenisse

Hoewel de Kopspijker inmiddels weer vol zit, moet toch gekeken worden of de ‘oude’ uitgang van de Kopspijker hersteld kan worden. Zeker nu de Noordpassage een woonbestemming krijgt. Hierdoor wordt de doorloop vanuit de Kopspijker ook anders. Bovendien kan door het realiseren van een uitgang richting het Havenplein weer een ‘rondje dorp’ richting de Voorstraat gerealiseerd worden.

Horeca op het Havenplein in Spijkenisse heeft het moeilijk. Nissewaard Lokaal wil onderzoek doen naar de kansen en mogelijkheden om dit gebied te verbeteren, waarbij het mogelijk is dat bepaalde horeca zich zou moeten vestigen in andere delen van het centrum en delen van het Havenplein een andere invulling krijgen dan horeca. De ervaring in andere steden is dat horeca tussen winkels verblijf en beleving verbeterd. Door het realiseren van de ‘oude’ uitgang in de Kopspijker zou de doorstroming ook weer kunnen toenemen.

Om het centrum te bevoorraden en de veiligheid van het winkelende publiek te garanderen is er een tijdsblok waarbinnen leveranciers hun goederen kunnen afleveren. Het probleem is dat niet alle bezorgers zich hieraan houden of kunnen houden. Grote transporteurs werken door heel Nederland waar deze regels ook gelden. Onderzocht moet worden hoe bezorging op zo’n manier gefaciliteerd kan worden dat de overlast beperkt wordt. Dit kan door meerdere laad- en loslocaties aan te wijzen. Daarnaast kan onderzocht worden of het mogelijk is om buiten het centrum een logistieke hub is te creëren. Wel moet worden meegenomen wat de financiële consequenties zijn voor met name de kleine ondernemers.

Nissewaard Lokaal ziet graag betere handhaving van de huidige regels binnen het winkelgebied. Hierbij moet ook gekeken worden naar overlast door bezoekers, zoals scooters en fietsers die zich verplaatsen door het winkelgebied (voetgangersgebied).

Voorzieningen kernen

Nissewaard Lokaal hecht er belang aan dat ook de voorzieningen in de kernen behouden blijven. De aanwezigheid van winkels zorgt ervoor dat kernen levendig blijven. Als winkels verdwijnen gaat er ook werkgelegenheid verloren en verliezen de kernen hun kloppende hart.

Een mogelijkheid om dit te bewaken is het opstellen van een gezamenlijke BIZ  of een ‘Kernen manager’ aan te stellen, zodat de kernen ook een makkelijker bereikbaar aanspreekpunt hebben met de gemeente. Bovendien kan deze ‘kernen manager’ hen bijstaan om de levendigheid in de kernen te behouden. Om draagvlak onder ondernemers te verkrijgen is het van belang om dit in overleg met de kernondernemers te verkennen.

Evenementen

Nissewaard Lokaal ziet graag dat de gemeente meer rekening houdt met ondernemers. Evenementen zijn mooi en dragen bij de beleving in een gebied, maar niet als andere ondernemers hiervan de dupe zijn. Nissewaard Lokaal ziet dan ook graag dat ondernemers meer betrokken worden bij evenementen in de winkelgebieden. Zij kunnen immers met hun ondernemerskennis meedenken en bijdragen om evenementen en de aanwezige ondernemingen beter met elkaar te verbinden. Hierdoor ontstaat winst voor alle betrokkenen.

Momenteel komt het voor dat de gemeente evenementen organiseert buiten het BIZ om, terwijl er tegelijkertijd door het BIZ in het centrum ook een evenement wordt georganiseerd. Door meer afstemming kunnen evenementen elkaar versterken en aanvullen in plaats van elkaar te beconcurreren. Bijv. door twee evenementen in twee weekenden achter elkaar te organiseren, dan twee evenementen in één weekend die elkaar beconcurreren. Dit vergroot de betrokkenheid, en enthousiasme onder inwoners en maakt Nissewaard een gemeente waar altijd iets te doen is.

Bedrijfsinvesteringszones (BIZ)

Nissewaard Lokaal ziet graag dat de aanwezige BIZ in de gemeente worden voortgezet de komende jaren. De BIZ zijn op de goede weg. Ondernemers zijn betrokken en hebben een stem in de uitvoeringsplannen. Nissewaard Lokaal wil dit blijven stimuleren, zodat de situatie in bijv. het centrum alleen maar verder vooruitgaat.

De gemeente voert momenteel per kwartaal overleg tussen drie partijen (gemeente, BIZ en Vastgoedeigenaren) over de winkelinvulling. Nissewaard Lokaal ziet graag dat het overleg frequenter wordt gevoerd en zo nodig wordt uitgebreid naar andere winkelgebieden, zodat er invulling komt van de leegstand en er een gevarieerder winkelaanbod ontstaat.

Lokale ondernemers

Om het winkelaanbod te vergroten is het van belang dat niet alleen grote winkelketens zich vestigen in Spijkenisse, maar dat de lokale ondernemers ook een kans krijgen. Zeker nu steeds meer grote winkelbedrijven de middelgrote gemeenten verlaten. Het vestigen van speciaalzaken vergroot de levendigheid in het centrum van Spijkenisse. Er zal dan wel goed moeten worden gekeken waar deze speciaalzaken zich kunnen vestigen.

Bereikbaarheid

Nissewaard ondervindt last van de ochtend- en avondspits. Een uitbreiding van de huidige bedrijfsterreinen is daarom niet wenselijk. Hierdoor is Nissewaard Lokaal tegen het ontstaan van een nieuw bedrijventerrein tussen Spijkenisse en Geervliet. Het realiseren van een derde ontsluitingsweg richting Rotterdam zal het ontstaan hiervan in de toekomst wel mogelijk maken (zie bereikbaarheid extern)/a>.

Sociaal Domein

Belangrijkste standpunten op een rij:

 • Jaarlijkse evaluatie WMO-beleid en zo nodig het beleid aanpassen om aan te sluiten bij wensen en behoeften hulpbehoevende inwoners.
 • Verruim mogelijkheden tegenprestatie bij uitkering, laat ook vrijwilligerswerk hier, onder voorwaarden, onder vallen.
 • Voorkom sociale isolatie van inwoners, houdt hen betrokken via positieve interventiemaatregelen (interventiestrippenkaart).
 • Help minima financieel inzicht te krijgen in hun uitgaven door inzet van budget- en energiecoaches.
Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

Nissewaard Lokaal maakt zich zorgen om de huidige invulling van de WMO. Door gebruik te maken van zorgaanbieders die pakketten aanbieden, kan er op kosten worden bezuinigd. Dit lijkt niet altijd in het belang van de zorgbehoevende. Het komt voor dat ingezet beleid daardoor in de praktijk een andere uitwerking heeft dan was beoogd. Een bewoner die bijvoorbeeld een traplift aanvraagt, wordt geadviseerd te verhuizen, omdat deze anders wordt beperkt in de vergoeding. Hierbij wordt niet gekeken wat de financiële consequenties zijn van verhuizen. Bijv. een toename van de maandelijkse vaste lasten, waardoor verhuizen op den duur duurder uitvalt dan het zelf (moeten) financieren van een traplift.

Nissewaard Lokaal wil dat er jaarlijks op basis van klachten een evaluatie plaatsvindt of het beoogde beleid nog wel voldoet en niet te ver af is komen te staan van de praktijk. Met andere woorden, krijgen mensen nog wel waar ze recht op hebben? Via een jaarlijkse evaluatie, waarbij klager en behandelend ambtenaar gehoord worden, waarna een onafhankelijke derde bepaalt of er aanpassingen in beleid nodig zijn of niet.

Nissewaard Lokaal wil dat de gemeente Nissewaard samen met andere gemeenten in Nederland gezamenlijk optrekt tegen het Rijk om een eerlijkere en structurele vergoeding te krijgen voor de zorgtaken. Aansluiting kan worden gezocht bij het initiatief Raden in Verzet van de gemeenteraad van Zoetermeer (zie ook Financiën).

Participatie: Werk en uitkeringen

De gemeente Nissewaard stelt dat er voor het ontvangen van een uitkering een tegenprestatie verwacht mag worden. Een terechte eis. Door werk te verrichten blijven uitkeringsgerechtigden actief in de arbeidsmarkt en doen zij ervaring op. Dit vergroot de kans om weer door te stromen naar betaald werk. Gratis geld bestaat immers niet. Toch mag het niet zo zijn dat uitkeringsgerechtigden werk verdringen of werk uitvoeren tegen een lagere vergoeding dan hier in de regel voor staat. Een eerlijk loon voor eerlijk werk. Deze manier van werken biedt kansen aan hen die daadwerkelijk willen werken. Mensen die weigeren te werken mogen, naar alle redelijkheid, sancties opgelegd krijgen. Indien noodzakelijk krijgt een werkzoekende een bij- en/of omscholingstraject aangeboden. Wie kan werken, doet mee.

Daarnaast wil Nissewaard Lokaal de mogelijkheden voor de tegenprestatie verruimen. Het moet mogelijk zijn voor mensen die vrijwilligerswerk doen binnen bestaande organisaties om dit werk te kunnen blijven doen, eventueel aangevuld met aanvullende eisen en afspraken vanuit de gemeente. Mensen die een bijdrage leveren aan de maatschappij en die door het vrijwilligerswerk werkritme behouden moeten niet verplicht worden om vanuit de gemeente ‘te gaan schoffelen’. Door aanvullende afspraken te maken kunnen deze mensen hun vrijwilligerswerk blijven aanhouden, waardoor zij een bijdrage leveren aan de maatschappij. Mensen die echter niets doen, naast het ontvangen van een uitkering, kunnen door de gemeente wel verplicht worden deel te nemen aan een werktraject.

Invoeren Strippenkaart interventie

Binnen de gemeente Nissewaard zijn er inwoners die ondanks inspanningen vanuit o.a.  Voorne Putten Werkt (VPW) en Thuis in de Wijk (TIDW) nog niet, of in minder mate, weinig activiteiten ondernemen en daardoor sociaal geïsoleerd raken. Voor deze groep inwoners wil Nissewaard Lokaal dat er een systeem wordt ontwikkeld vergelijkbaar met het ‘Kijk op de Wijk’ strippenkaartenconcept van GGZ-aanbieder Reakt. Als inwoners op laagdrempelige wijze weten welke mogelijkheden er zijn en zij door een vorm van belonen gemotiveerd worden hier aan deel te nemen, verwacht Nissewaard Lokaal dat de kansen toenemen dat deze inwoners kennis maken met georganiseerde activiteiten en organisaties en daardoor uit hun sociaal isolement weten te komen.

Budget- en energiecoach voor minima

Nissewaard Lokaal is voorstander van het werken met budgetcoaches die advies kunnen geven op het gebied van bezuiniging. Voorkomen is beter dan genezen. De budgetcoach helpt inwoners bij het voorkomen van schulden en het op orde maken en houden van de persoonlijke administratie. Daarnaast kan de budgetcoach wijzen op eventuele belastingvoordelen. De budgetcoach kan door korte lijnen binnen de gemeente ook helpen bij het aanvragen van subsidies of voorzieningen die door de gemeente beschikbaar worden gesteld. Nissewaard Lokaal zou willen dat budgetcoaches worden ingezet bij de voedselbank om tijdig te kunnen helpen. Nissewaard Lokaal wil dat de gemeente blijft bekijken hoe ze nóg vroeger in actie kan komen.

De gemeente heeft het project Preventie en Vroegsignalering armoede en schulden. Nissewaard Lokaal wil dit project de komende periode continueren en indien nodig verder uitbreiden omdat onze partij het belang van vroegsignalering en preventie onderschrijft.

Een nieuwe ontwikkeling is die van energiearmoede. Een groeiend aantal huishoudens in Nederland en inwoners van Nissewaard heeft te kampen met een te hoge energierekening ten opzichte van hun inkomen. Hierdoor hebben inwoners moeite met het betalen van de energierekening. Met het aanstellen van energiecoaches wil Nissewaard Lokaal deze nieuwe vorm van armoede actief bestrijden.

Nieuwkomers

Iedere nieuwkomer moet inburgeren. Verstaanbaar maken en het begrijpen van de taal is daarbij van groot belang. Dit is belangrijk voor de samenleving en voor de nieuwkomer zelf.

De beheersing van de Nederlandse taal geeft een grotere mogelijkheid tot het leiden van een succesvol leven, acceptatie door andere inwoners van Nissewaard en gemak bij het doen van de dagelijkse dingen buitenshuis. Daarbij wordt gedacht aan gesprekken met de school van de kinderen en gemeentelijke afdelingen, maar ook bij het boodschappen doen en het winkelen in de winkelcentra

Wij vinden dat nieuwkomers moeten weten dat zij in Nissewaard niet alleen rechten, maar ook plichten hebben. Zo zal er een termijn worden afgesproken voor het leren van de Nederlandse taal. Wanneer deze niet wordt behaald volgen daar sancties op. Hierbij is het meest voor de hand liggende, het korten van de uitkering.

Nieuwkomers moeten zich houden aan de normen en waarden die gewoon zijn in de Nederlandse samenleving. Iedereen is welkom in onze gemeente, als hij/zij zich maar houdt aan de afspraken. Ook voor nieuwkomers zou de eerdergenoemde strippenkaartinterventie een ondersteunende tool zijn om actief deel te nemen aan activiteiten die worden aangeboden in de directe woonomgeving.

Vrijwilligers

Vrijwilligers zijn de smeerolie van de maatschappij en zorgen ervoor dat kwetsbare inwoners mee kunnen blijven doen in de samenleving. Vrijwilligers pakken hun rol bij het democratische proces, publieke voorzieningen zoals de bibliotheek, zwembaden, wijk- en clubgebouwen en (sport)verenigingen. Al het vrijwilligerswerk draagt bij aan het versterken van de lokale samenleving. Nissewaard Lokaal vindt er voldoende aandacht moet zijn voor het werk dat vrijwilligers doen en dat het breed wordt gedragen en daar waar nodig ondersteund wordt.

Ouderen

Belangrijkste standpunten op een rij:

 • Zorg voor voldoende beschikbaar ouderenzorg;
 • Houd ouderen mobiel; gratis OV voor ouderen en inzet van Automaatje. 
Ouderen en zorg

Nissewaard Lokaal wil voor iedereen passende zorg bieden. Het verbeteren van kwaliteit staat hierbij centraal. Goede zorg brengt wonen, zorg en welzijn bij elkaar en geeft een fijn en veilig gevoel. Daarom is het belangrijk dat de juiste zorg wordt gegeven door professioneel zorgpersoneel. Nissewaard Lokaal wil dat het niveau van het verzorgend personeel en zorginstanties verbeterd wordt wanneer dit nodig blijkt te zijn.

Nissewaard Lokaal is vooruitstrevend op het gebied van digitale communicatie (Facebook, internet, vlogs, etc.) maar realiseert zich ook dat een toenemende groep ouderen door de verdigitaliseerde maatschappij juist minder aansluiting vinden. Juist hierin staat Nissewaard Lokaal altijd open voor een gesprek met de inwoner en zullen wij actief deze inwoners blijven opzoeken. Wanneer het betreffende probleem vaker blijkt voor te komen zal de partij het ter discussie stellen binnen de gemeente en gemeenteraad.

Ouderen verdienen het om op prettige wijze oud te worden. Veiligheid en leefomgeving zijn daarbij erg belangrijk. Onze ouderen willen zich graag veilig voelen. Nissewaard moet goed begaanbaar zijn voor inwoners die slecht ter been zijn.

Nissewaard Lokaal wil daarnaast dat er meer samenhang gaat komen tussen zorg en woonvisies. Om ouderen in de toekomst langer thuis te kunnen laten wonen, vinden wij het belangrijk om ruimte te bieden aan het ontwikkelen van nieuwe woonconcepten. Binnen iedere bestaande wijk en kern zouden passende woonconcepten te vinden moeten zijn, waardoor het voor ouderen zo lang mogelijk blijft zelfstandig te wonen.

Door de decentralisaties van de zorgtaken van landelijk naar gemeentelijk niveau wordt het de gemeente niet gemakkelijk gemaakt om deze taken goed te blijven uitvoeren. Gemeenten moeten meer doen met minder geld en middelen. Nissewaard Lokaal wil dat zowel ouderen als jongeren hier zo min mogelijk onder komen te lijden. In de afgelopen jaren zijn reservebudgetten voor de zorg opgenomen uit de algemene middelen. Dit soort zaken zijn tegen de wens van Nissewaard Lokaal. Geld bestemd voor zorg mag niet meer aan andere zaken worden besteed. Nissewaard Lokaal wil dat de gemeente zich aansluit bij het initiatief ‘Raden in Verzet’. Een groeiende groep gemeenteraden die zich zorgen maakt om de beperkte financiële middelen die het Rijk beschikbaar stelt voor de toenemende zorgtaken en -kosten. Het mag, volgens Nissewaard Lokaal, niet zo zijn dat er beknibbeld wordt op zorgtaken of budgetten uit andere middelen moeten worden ingezet om aan de noodzakelijke zorg te komen. Er moet structureel meer geld vanuit het Rijk komen om deze problemen op te lossen.

Het aantal inwoners op Voorne-Putten zal de komende jaren nog toenemen. Hierbij hoort volwaardige zorg in onze regio, met minimaal een 24/7 spoedeisende hulp en een adequate huisartsenpost. De vele problemen met de bereikbaarheid vragen om goede zorg en hulp in de nabije omgeving. Het liefst ziet Nissewaard Lokaal een volledig functionerend ziekenhuis waar 24/7 hulp kan worden geboden mits dit financieel rendabel valt te exploiteren.

Ook is het van belang dat er voldoende ambulances op Voorne-Putten zijn die zo zijn gestationeerd dat zij binnen de wettelijk gestelde aanrijtijden op de plek komen waar zij gewenst zijn.

Ouderen en mobiliteit

Nissewaard Lokaal wil dat ouderen zo lang mogelijk mobiel blijven en zich kunnen blijven verplaatsen. Zelfs als ze daar zelf niet meer toe in staat zijn. Daarom heeft Nissewaard Lokaal een voorstel gedaan in de gemeenteraad om het maatschappelijke ANWB-project Automaatje in de gemeente Nissewaard te lanceren. ANWB AutoMaatje is een vervoerservice waarbij vrijwillige chauffeurs minder mobiele plaatsgenoten vervoeren. De chauffeurs gebruiken daarvoor hun eigen auto. De oudere betaalt alleen een kleine onkostenvergoeding van € 0,30 cent per kilometer aan de vrijwillige chauffeur.

Daarnaast wil Nissewaard Lokaal, net als andere gemeenten in de regio Rotterdam-Rijnmond, gratis openbaar vervoer aanbieden voor AOW-gerechtigden. Zij kunnen dan na 9 uur, buiten de spits, reizen met metro, bus en tram (uitgezonderd de BOB-bus en de Fast Ferry) in een afgebakend gebied (zie ook Openbaar Vervoer).

Jeugd en jongeren

Belangrijkste standpunten op een rij:

 • Samenwerken met ANWB Kinderfietsenplan en lokale ondernemers om kinderen van minima ook mobiel te laten zijn en lokale werklozen aan werk te helpen.
 • Ook dyslexieonderzoek bij twijfelgevallen toestaan.
 • Realiseer een multifunctionele hal op een centrale plaats voor jongeren met ruimte muziek, lounge en andere activiteiten.
 • Aanpak overgewicht jongeren door deelname aan landelijk programma ‘Jongeren op Gezond Gewicht’ en aanvullend onderwijsprogramma.
 • Verbeteren jeugdzorgaanbod door ook kleine en innovatieve zorgaanbieders te omarmen.
 • Realiseer een campus waar verschillende onderwijsaanbieders hun diensten kunnen aanbieden.
Speeltuinbeleid

Speeltuinen zijn een ontmoetingsplek voor zowel kinderen, ouders en grootouders. Ze vormen dus een sociale ontmoetingsplek in de wijk en zijn een belangrijke plek om eenzaamheid te verlagen. Speeltuinen dienen wel een plek te zijn waar kinderen veilig zijn en zich veilig kunnen voelen. Speeltuinen spelen een belangrijke rol bij de ontwikkeling van kinderen. Het grote voordeel is namelijk dat kinderen in beweging zijn en dat heeft een gunstig effect op hun gezondheid (denk hierbij aan overgewicht).

In Nissewaard zijn er 265  formele speellocaties aanwezig. Er zijn er 237 in Spijkenisse, 2 in Abbenbroek, 1 in Geervliet, 8 in Heenvliet, 3 in Hekelingen, 1 in Simonshaven en 13 in Zuidland. Nissewaard Lokaal is dan ook een groot voorstander voor het behouden van de speeltuinen, maar er dient wel gekeken te worden de speeltuinen die door het teruglopen van het aantal kinderen in een wijk niet meer worden gebruikt. Veel speeltuinen zijn verouderd en Nissewaard Lokaal wil dat deze speeltuinen worden geüpgraded naar de eisen van deze tijd. Het gebruikt van natuurlijke en gerecyclede materialen dient hierbij, naast veiligheid, voorop te staan. De ruimte die eventueel vrijkomt als speeltuin wordt ontmanteld kan in samenspraak met de buurt ingevuld worden.

Jeugd en mobiliteit

In Nederland is een van de belangrijkste vervoersmiddelen voor kinderen en jongeren de fiets. Maar niet voor alle kinderen is het vanzelfsprekend dat zij, door de financiële situatie thuis, ook over een fiets beschikken. Nissewaard Lokaal vindt het belangrijk dat alle kinderen mee kunnen doen in de maatschappij en ervaring op doen in het verkeer. Om echt goed te leren fietsen moeten zij meters maken. Bovendien gaan veel kinderen vanaf hun twaalfde met de fiets naar de middelbare school. Daarom is Nissewaard Lokaal voorstander om samen te werken met het ANWB Kinderfietsenplan. Deze werkt samen met andere instanties. Met maatschappelijke organisaties als o.a. Stichting Leergeld, Kringloop Nederland en Kindpakket zorgt de ANWB ervoor dat de fietsen terecht komen bij de kinderen die ze het hardst nodig hebben en voor wie het niet mogelijk is zelf een fiets aan te schaffen.

Oude fietsen worden ingezameld en door vrijwilligers in werkplaatsen door heel Nederland opgeknapt. De sociale werkplaatsen met wie de ANWB samenwerkt zorgen ervoor dat de fietsen worden opgeknapt tot veilige fietsen. Met deze werkplaatsen wordt ook gekeken hoe deze fietsen onderhouden kunnen worden zodat kinderen kunnen blijven fietsen.

Nissewaard Lokaal ziet ook kansen om (langdurige) werklozen te betrekken in dit project. Waardoor zij weer werkervaring en -ritme op doen en een ambacht leren.

Dyslexie

Nissewaard Lokaal wil voor alle kinderen gelijke kansen in het onderwijs. Voor kinderen waarvan wordt vermoed dat deze dyslexie kunnen hebben, vergoedt de gemeente dyslexieonderzoek. Helaas is er ook een groep twijfelgevallen. Voor deze twijfelgevallen wordt het onderzoek niet vergoed. Nissewaard Lokaal is van mening dat ook deze twijfelgevallen een mogelijkheid moeten hebben om onderzoek te laten doen. Uit meerdere ervaringen blijkt dat bij deze kinderen ook vaak dyslexie wordt vastgesteld. Zonder een dergelijke diagnose lopen deze kinderen achterstand op in hun opleiding, omdat zij geen passende maatregelen op school krijgen aangeboden. Nissewaard Lokaal wil het mogelijk maken dat de gemeente Nissewaard deze test voor twijfelgevallen op verzoek van de ouders alsnog aanbiedt. In het geval de test positief uitvalt, dan vergoedt de gemeente alsnog deze test. In het geval de test negatief uitvalt zullen de ouders opdraaien voor deze kosten. Voor minima geldt een uitzondering. Hier worden de kosten kwijtgescholden door de gemeente.

Jongeren

Praten hoor je te doen mét jongeren, niet over jongeren. Nissewaard Lokaal wil dan ook mét jongeren in overleg over de voorzieningen waar zij behoefte aan hebben. Onze partij wil de voorzieningen verbeteren en andere voorzieningen realiseren. Hiervoor wil Nissewaard Lokaal in gesprek met jongeren en inventariseren welke behoeften er leven. Nissewaard Lokaal wil ernaar streven om de top 3 jongerenvoorstellen daadwerkelijk te laten realiseren. Denk hierbij aan:

 • Uitbreiding van het aantal voetbalveldjes (trapveldjes) in Nissewaard. Door een uitbreiding van deze veldjes zal de jeugd die hier gebruik van maakt zich minder vaak begeven op plaatsen waar ze niet gewaardeerd worden.
 • Realisatie van een multifunctionele hal op een centrale plaats in Spijkenisse.
  Met ruimte voor activiteiten als:
 • Muziek/lounge ruimte, een ruimte waar de jeugd (14-18) kan hangen en naar muziek kan luisteren. Met een podium kunnen er ook bandjes optreden. Studio-mogelijkheden om muziek op te nemen behoort ook tot de wensen.
 • Activiteitenruimte, met de nadruk op kunst en cultuur; bijvoorbeeld het geven van workshops in schilderen of tekenen, breakdance of andere dansen.

Mogelijk komen er in gesprek met de jongeren ook andere voorstellen naar voren waar veel behoefte aan is.

Het is wel noodzakelijk dat er toezicht en begeleiding is voor de jongeren. Nissewaard Lokaal denkt hierbij aan jeugdwerkers, eventueel gecombineerd met maatschappelijke stages vanuit het middelbaar onderwijs of via de vrijwilligerspoule.

Signalering en aanpak overgewicht

Meer dan de helft van de Nederlandse bevolking is te zwaar. Obesitas, diabetes, hart- en vaatziekten en longziekten zijn wijdverspreid in Nederland. Liefst 57% van de volwassenen in de gemeente Nissewaard heeft een overgewicht. 19% kampt zelfs met ernstig overgewicht (obesitas) . Overgewicht is een probleem dat bestaat uit meerdere factoren. Steeds meer kinderen ontwikkelen door een ongezonde leefstijl chronische ziektes. Met als gevolg; dalende leerprestaties en sociale ongelijkheid.

Nissewaard Lokaal wil dat er vanuit de gemeente op integrale wijze wordt ingezet op de verschillende factoren. De focus moet komen te liggen op gezonder worden. De huidige inzet op preventie zal nog een stap verder moeten gaan. Gemeenten zijn wettelijke verplicht om preventieprogramma’s uit te voeren voor gezondheidsbevordering. Gemeenten hebben dus een lokale verantwoordelijkheid om gezondheid van jongeren te stimuleren.

Jongeren op gezond gewicht

Net als in het partijprogramma 2018-2022 zal Nissewaard Lokaal blijven pleiten voor het aansluiten bij het landelijke programma ‘Jongeren op gezond gewicht’. In navolging van de gemeente Westvoorne moet een JOGG-regisseur worden aangesteld.

De JOGG-aanpak is een integrale aanpak waarbij JOGG-gemeenten door ‘Jongeren Op Gezond Gewicht’ worden ondersteund bij lokale gezondheidsbevordering in de vorm van kennis, coaching en begeleiding. Ruim 55% van de Nederlandse gemeenten gebruikt de JOGG-aanpak.

Daarnaast wil Nissewaard Lokaal dat er verder wordt gekeken dan alleen de kilo’s maar de focus komt te liggen op gezonder worden. Overgewicht is een probleem dat bestaat uit meerdere factoren. Er moet enerzijds worden gekeken naar de inzet op de gezinsfactoren en zowel anderzijds naar de inzet op kindfactoren. Kinderen of jongeren met emotionele problemen of gedragsproblemen zijn minder makkelijk door ouders aan te sturen op hun leefstijl. Behandeling op onderliggende problematiek is dan noodzakelijk om leefstijlverandering voor elkaar te krijgen.

In Den Bosch is een proeftuin/-project geweest om de aanpak van overgewicht bij kinderen en gezinnen in de leeftijd van 9-11 jaar te bewerkstelligen . Hierin is er door een ketenaanpak en gebruik makend van de positieve benadering uit het programma ‘Verder kijken dan de kilo’s’ ingezet op het in de eigen kracht zetten van het kind en het gezin. Door kennis op te laten doen die noodzakelijk zijn om de nodige stappen te maken voor de ontwikkeling van een gezondere levensstijl.

De gezonde basisschool van de toekomst

In de Zuid-Limburgse regio Parkstad heeft een langjarige GBT-project (Gezonde Basisscholen van de Toekomst) plaatsgevonden. Nissewaard Lokaal ziet graag dat er een vergelijkbaar project wordt opgestart in de gemeente Nissewaard binnen de gebieden met relatief de grootste gezondheidsrisico’s

De onderzoekers zagen dat de BMI (Body Mass Index) bij kinderen op een gezonde basisschool na vier jaar veel beter was vergeleken met kinderen op de controlescholen. GBT-kinderen hebben stuk voor stuk een gezonder gewicht, terwijl het gewicht van kinderen op de controlescholen daarentegen alleen maar, soms zelfs schrikbarend, toenam. Wat ook opvalt, is dat de sfeer in de klas verbetert. Er is minder pestgedrag op een gezonde basisschool. Het GBT-project laat volgens de onderzoekers duidelijk zien dat hoe jonger je begint met het aanleren van een gezonde levenswijze, hoe meer effect het heeft op de langere termijn. Kinderen nemen het gezonde gedrag bovendien mee naar huis, en zorgen op die manier voor gedragsverandering bij de ouders. Vooral de kwetsbaarste gezinnen hebben hier veel baat bij.

Jeugdzorg en wijkteams (JOT’s)

Nissewaard Lokaal wil dat de gemeente doorlopend onderzoekt waar huidige problemen binnen het sociaal domein vandaan komen. Daarbij moet beter in kaart worden gebracht welke doelgroepen en hulpvragen er te onderscheiden zijn onder de inwoners die gebruik maken van het sociaal domein. Specifiek binnen de jeugdondersteuningsteams, de JOT’s.

Gemeenten die het qua kosten en kwaliteit van jeugdzorg relatief goed doen, lijken één ding gemeen te hebben. Dat is niet een bepaalde manier van inkopen, zoals de gemeente Nissewaard. Deze gemeenten houden langdurig vast aan hun koers en uitgangspunten, terwijl zij binnen die kaders het gemeentelijk opdrachtgeverschap continu door ontwikkelen. Dus niet die ‘andere boeg’ om onvermijdelijke problemen op te lossen, maar stap voor stap leren en bijsturen binnen het huidige model.

Nissewaard Lokaal wil dat er meerdere aanbieders (groot en klein) voor het zorgaanbod beschikbaar blijven. Onderzoek van het Centraal Planbureau (CPB)  heeft niet kunnen aantonen dat er verschillen zijn tussen gemeenten met strengere criteria en een beperkt aantal (grote) aanbieders en gemeenten met een grote hoeveelheid aan kleine aanbieders. Zo lang allen aan de noodzakelijke criteria blijven voldoen. Nissewaard Lokaal denkt juist dat kleine en nieuwe zorginitiatieven voor innovatie kunnen blijven zorgen en vooral ook keuzemogelijkheid bieden onder de inwoners. Grote aanbieders hebben moeite met het aantrekken van goed opgeleid personeel. Juist omdat zij vaak vanwege de logheid bij deze organisaties vertrekken.

Om de expertise en kennis binnen de JOT’s te vergroten en over kortdurende expertise te kunnen beschikken, wil Nissewaard Lokaal dat er een vergelijkbare vorm van SPAN beschikbaar komt, zoals binnen de gemeente Rotterdam al heeft plaatsgevonden.

Lotgenoten en ervaringsdeskundigheid

Nissewaard Lokaal ziet graag dat waarin lotgenoten, ouders en jongeren (als ervaringsdeskundigen), elkaar kunnen ontmoeten en ervaringen kunnen uitwisselen. Binnen de Jeugdondersteuningsteams werken professionals met jeugdigen en gezinnen die keer op keer vergelijkbare ervaringen met elkaar delen. Zij kunnen van elkaars ervaringen leren.

Onderwijs

Het is van belang dat er in Nissewaard een breed aanbod is in zowel het basisonderwijs als het voortgezet onderwijs (openbaar en bijzonder). Van belang is dat er in elke wijk in Nissewaard een basisschool is gevestigd. Als hier steeds minder leerlingen zijn is het van belang dat er samenwerking is tussen basisscholen om het aanbod in de toekomst te waarborgen. Hierin zal de gemeente Nissewaard een rol spelen. Voor de kernen is het van belang dat de bestaande scholen bestaansrecht blijven houden.

Er zijn verschillende scholen voor het voortgezet onderwijs in Nissewaard en het is van belang dat deze behouden blijven. Gemeente moet hier oog voor blijven houden en daar waar nodig de scholen ondersteunen.

Wereldwijd is er een enorme verdigitalisering gaande, terwijl op de huidige basisscholen binnen het basisonderwijs nog nauwelijks lespakketten worden aangeboden die op deze ontwikkelingen aansluiten. Om ervoor te zorgen dat de huidige generatie opgroeiende kinderen en jongeren in de toekomst ook goed kunnen blijven instromen op de veranderende arbeidsmarkt vindt Nissewaard Lokaal dit een belangrijk punt van aandacht. Lespakketten moeten hierop aansluiten.

Om de kansen van jongeren te vergroten is het belangrijk dat er HBO instellingen maar ook bedrijfsscholen dependances openen in Nissewaard. Gezien de sterk veranderende vraag naar geschoold personeel is de ligging van Nissewaard dicht bij de Rotterdamse haven een prima plek om dependances in Nissewaard te vestigen. Een uitgelezen plek hiervoor is de locatie bij het metrostation Spijkenisse Centrum. Een campus waar verschillende onderwijsaanbieders hun diensten aanbieden.

Onderwijs en politiek

Voor leerlingen uit groep 7 en 8 is het mogelijk om mee te doen aan de kindergemeenteraad. Van alle basisscholen in Nissewaard kan één leerling deelnemen aan de Kindergemeenteraad. Nissewaard Lokaal ziet graag dat alle leerlingen worden betrokken bij de politiek. Voor kinderen uit groep 8 moet er een programma komen, waarbij zij kennis maken met de lokale democratie. In dit programma komt een bezoek aan en rondleiding door het stadhuis. De leerlingen krijgen uitleg over de werking van de lokale democratie (wat doet de lokale politiek, wat betekent dit voor hun leefomgeving) en hoe zij invloed uit kunnen oefenen. Daarnaast spelen zij een debat na.

Onder middelbare school leerlingen wordt een jeugdraad ingesteld. Deze is opgesteld uit jongeren van alle kernen in de gemeente Nissewaard. Het doel is om minimaal 1 onderwerp per jaar wat door de jongeren is ingebracht in de raad aan te nemen.

Kunst en Cultuur

Belangrijkste standpunten op een rij:

 • Houd kunst en cultuur toegankelijk voor iedereen;
 • Ondersteun en behoud de lokale culturele geschiedenis, zoals het Stadhuis Geervliet, Ruïne Ravenstein en het Ambachtsheerenhuis.
 • Blijf kritisch bij het verlenen van subsidies, niet alles is kunst en cultuur.

De gemeente Nissewaard biedt genoeg keuze aan kunst en cultuur. Niet alleen in Spijkenisse maar ook in de kernen. In het Centrum voor de Kunsten in Spijkenisse zitten  muzieklokalen, ateliers  en meerdere ruimten waar cursisten terecht kunnen, voor gitaarles tot schilderen. En speciaal voor het onderwijs is het programma ’Uit de kunst’.

Nissewaard Lokaal vindt het belangrijk dat het toegankelijk is voor jong en oud. Kunst en Cultuur stimuleert de samenleving en daarom steunt  Nissewaard Lokaal ook de creatieve inwoners van Nissewaard.

In Nissewaard zijn ook musea en monumenten te bezichtigen, zoals o.a. het Stadhuis Geervliet en de Oudheidkamer, Ruïne Ravenstein, de Beeldentuin en het Ambachtsheerenhuis en de Oude Pastorie. Er zijn nog meer musea en monumenten  via  meerdere fiets- en looproutes in Nissewaard. Deze lokale culturele geschiedenis moet dan ook goed ondersteund worden en behouden blijven.

Nissewaard Lokaal ondersteunt ook artiesten en ziet dan ook graag in de toekomst een ruimte waar  muziek gemaakt en naar geluisterd kan worden. Maar ook een open podium waar optredens kunnen plaatsvinden en studiomogelijkheden zijn om muziek op te nemen.

De partij wil wel kritisch zijn voor wat betreft het verlenen van subsidies. Het mag niet zo zijn dat elke initiatief zomaar subsidie wordt toegekend onder het mom van cultuur. Daarvoor zijn er te weinig financiële middelen binnen de gemeente beschikbaar.

Nissewaard Lokaal wil dat er een museum komt waarin de geschiedenis van dit gebied wordt weergegeven. Een eiland met dorpen dat zich ontwikkelde tot de thuishaven van een wereldhaven. Een ontdekkingsmuseum waar je met je handen mag kijken en waar je kennis maakt met het heden en het verleden, vanaf 1900. Om te ontdekken van de opkomst van de industrie , maar ook de lokale nijverheid, heeft gedaan met de ontwikkeling van de huidige Nissewaard en de rest van Voorne-Putten. Een museum waar men kan verwonderen, verbinden, ontwikkelen, beleven en verrijken.

Diversiteit

Voor Nissewaard Lokaal telt iedereen mee. Of je rood, oranje, geel, groen, blauw of paars bent. Nissewaard Lokaal accepteert iedereen zoals die is. Diversiteit is niet het voortrekken van een groep voor een ander. Diversiteit is niet positieve of negatieve discriminatie. Diversiteit is mensen in hun waarde laten om wie ze zijn en vanuit wederzijds respect in hun kracht zetten. Nissewaard Lokaal staat voor een diversiteitsbeleid waar iedereen gelijk is en gelijk behandeld wordt. Ongeacht wie of wat je bent. Met respect voor elkaar.

Dierenbeleid

Belangrijkste standpunten op een rij:

 • Afbouwen hondenbelasting binnen drie jaar;
 • Realiseer hondenuitrenvelden verspreid door de gemeente;
 • Strenger bestrijden van overlast hondenpoep.

Steeds meer gemeenten in Nederland stoppen met de hondenbelasting. Deze belasting wordt gezien als achterhaald en niet meer van deze tijd. Ook binnen de Tweede Kamer gaan stemmen op om de hondenbelasting te beëindigen. Nissewaard Lokaal wil daarom over de duur van drie jaar de hondenbelasting afbouwen om deze vervolgens helemaal te laten vervallen.

Nissewaard Lokaal is voorstander om in zowel Spijkenisse als in de kernen zogenaamde hondenuitrenvelden te realiseren. In gesprekken met hondenbezitters is naar voren gekomen dat zij een omheinde plek willen waar zij de honden los kunnen laten rennen. Een omheinde plek is een veilige locatie en een voordeel is dat er eens in de week kan worden schoongemaakt met de poepzuiger.

Nissewaard Lokaal meent dat het bestrijden van hondenpoep moet worden geïntensiveerd door het aanstellen van bevoegde ambtenaren. Zij zijn gemachtigd om de eigenaar direct te bekeuren bij het niet naleven van de regels. De opbrengst van de bekeuring komt ten gunste van het dierenbeleid en de GOA’s om de overige activiteiten en extra manuren te kunnen financieren.

Het verkiezingsprogramma Nissewaard Lokaal 2022-2026 is vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering op 15 november 2021.

#voordeinwoners

Facebook
Twitter
LinkedIn

Nissewaard Lokaal

Nissewaard Lokaal is een vooruitstrevende partij die de inwoner centraal stelt. De partij zet zich voor alle inwoners van Nissewaard in, met een realistische kijk op de politiek.

Zoeken op de site