Programma 2018-2022

Introductie

Nissewaard Lokaal bekijkt lokale en politieke zaken met een realistische en frisse blik. Realistisch en doelgericht problemen aanpakken en dit altijd met hart voor de verschillende wijken en kernen van Nissewaard. Onze partij beperkt zich niet tot één stroming, zoals bijvoorbeeld het liberalisme of socialisme. Onze partij is ook niet rechts of links noch christelijk of ongelovig. De basis van onze partij is gericht op het realisme vanuit het gezonde verstand. Dat betekent dat we soms onderwerpen ondersteunen vanuit een socialistische (linkse) gedachte. Dan weer vanuit het liberale (rechtse) gedachtengoed en zelfs vanuit protectionisme. Wij beoordelen vraagstukken vanuit de noodzaak en behoefte van en voor ons allen, de inwoners. Hebben wij allen er baat bij? Helpt dit de samenleving in zijn geheel? Als het antwoord hierop ja is, dan zullen wij dit uiteraard in overweging nemen en hier mee aan de slag gaan. Om ergernissen weg te nemen en daarbij zowel grote als kleine punten aanpakken. Nissewaard Lokaal zal zich nooit te groot voelen en zal zich altijd voor de eigen inwoner inzetten.

“Politiek met een realistische en frisse blik”

Het programma van Nissewaard Lokaal bestaat uit meerdere punten waarbij we de inwoner als uitgangspunt hebben. De gemeente Nissewaard heeft verschillende wijken en kernen. Bij elk van deze moet een bijpassende aanpak gevonden en toegepast worden. Samen met u kan Nissewaard Lokaal het verschil maken en gaan wij een nieuwe koers zetten; een koers naar vooruitgang.

In dit programma kunt u vinden waar de partij voor staat en wat Nissewaard Lokaal voor u wil bereiken. Lees het programma online of download het programma in PDF.

Inwoners
Een gemeente voor u | Inspraak inwoners
Financiën
Verkeer en vervoer
Bereikbaarheid | Openbaar Vervoer | Parkeren
Veiligheid
Wijkveiligheid | Inzet van de GOA’s | Inzetbaarheid van hulpdiensten
Leefbaarheid
Bouwen | Meer aandacht voor bestaande wijken en kernen | Monumenten in Nissewaard | Buitenruimte | Sociale huur | Afvalbeleid | Duurzaamheid
Sport
Vrije Tijd
Evenementen | Recreatiegebied Bernisse
Ondernemersklimaat en werkgelegenheid
Sociale Zaken
Werk en uitkeringen | Minima/Budgetcoach | Nieuwkomers
Welzijn
Ouderen en Zorg | Jeugd | Jongeren op gezond gewicht | Onderwijs | Onderwijs en politiek | Kunst en cultuur | Dierenwelzijn
Nissewaard, meer dan, Lokaal

Inwoners

Een gemeente voor u
Nissewaard Lokaal wil een betere bereikbaarheid tussen de gemeente Nissewaard en u. Afspraken met inwoners moeten worden nageleefd. Afspraak is afspraak. Wanneer er zich iets voordoet moeten er korte lijnen mogelijk zijn tussen u en de juiste persoon of afdeling binnen de gemeente. Dit houdt in dat besluiten, nieuwe regelgeving, maatregelen of wegaanpassingen snel bij u bekend gemaakt moeten worden. Daarnaast houdt het in dat u op ingestuurde correspondentie – brieven, opmerkingen en klachten – aan de gemeente altijd een bevestiging ontvangt met daarin een inschatting wanneer u een definitieve reactie met terugkoppeling kunt ontvangen. Uiteraard moet deze termijn ook worden opgevolgd.

Wanneer er informatie komt moet dit ook helder en duidelijk zijn. Dit houdt in dat veel afkortingen niet voor iedereen vanzelfsprekend zijn om te weten. Nissewaard Lokaal vindt dan ook dat bij de afkortingen een korte toelichting moet komen of dat deze helemaal niet gebruikt worden. Communicatie van de gemeente moet duidelijk en helder zijn voor iedereen.

De gemeente Nissewaard beheert meerdere websites. De gemeentelijke site, maar ook promotionele sites ten behoeve van citymarketing. Nissewaard Lokaal wil deze sites bundelen op één grote portal. Waarna bezoekers vanaf dit portal kunnen kiezen voor gemeentediensten of een van de onderwerpen rond gemeentelijke promotie. Het bundelen van informatie zorgt voor meer aandacht dan afzonderlijke sites, die apart moeten worden gecommuniceerd.

Inspraak inwoners
Nissewaard Lokaal wil inwoners betrekken bij besluitvorming. Belangrijke besluiten moeten worden voorgelegd aan onze inwoners, zodat wij – samen met u – een goede keuze kunnen maken in het belang van de inwoners.

“Belangrijke besluiten moeten worden voorgelegd aan onze inwoners”

Op onze Facebookpagina met het grootste aantal volgers op Voorne-Putten) discussiëren wij regelmatig met onze inwoners en vragen wij om uw mening over diverse onderwerpen. Zo hebben wij onze standpunten op onderwerpen als woningbouw aangescherpt na goede, inhoudelijke discussies met onze achterban. De politiek moet weer naar de inwoners gaan luisteren.  Wij willen oude en nieuwe manieren hierin combineren (social media naast traditionele manieren door actief de inwoners van Nissewaard op te blijven zoeken).

Financiën

Door het gevoerde beleid van de gemeenteraad van de afgelopen jaren en de keuzes die hierin zijn gemaakt, is Nissewaard een financieel ongezonde en daardoor kwetsbare gemeente geworden. Nissewaard Lokaal wil een betere beheersing van de gemeentelijke kosten door kritisch te kijken naar de huidige manier van monitoren en dit waar nodig aanscherpen of verbeteren.

Daarbij vindt Nissewaard Lokaal dat de financiële keuzes in veel situaties slechts voor een klein deel van onze inwoners vooruitgang heeft betekend. Het huidige bestuur laat een beleid zien waaruit blijkt dat men onvoldoende naar Nissewaard kijkt, zowel naar de oude wijken en kernen als de behoefte van deze inwoners.

“Opbrengsten en uitgaven moeten duidelijker en overzichtelijker”

Belastingen en heffingen zijn niet leuk, maar wel noodzakelijk. Nissewaard Lokaal is echter van mening dat het geld moet worden gebruikt waar het voor wordt geheven. Dit betekent dat wanneer een bepaald bedrag aan hondenbelasting wordt geïnd, dit ook daadwerkelijk besteed moet worden aan de daarvoor gerelateerde doeleinden. Een voorbeeld hiervan is het ruimen van overtollig poep op straten en in parken.

Nissewaard Lokaal vindt ook dat het duidelijker én overzichtelijker moet worden om te zien welke opbrengsten er binnen komen en welke uitgaven gemaakt worden. Dit is een kwestie van transparantie.

Verkeer en vervoer

Bereikbaarheid
Nissewaard Lokaal is binnen de gemeente aanjager en initiatiefnemer voor een al lang gewilde derde ontsluitingsweg. Van de inwoners werkt een ruime meerderheid buiten de gemeentegrenzen, maar zij ondervinden veel hinder op weg naar het werk. Het openbaar vervoer is voor mensen die werkzaam zijn in de Rotterdamse haven geen serieuze optie. Bruggen staan vaker omhoog of in storing, dan dat er overheen gereden kan worden. De veerpont kan de drukte niet aan. Deze problemen zorgen voor steeds meer oponthoud. De inwoners van Nissewaard zijn de files inmiddels goed zat!

“Initiatiefnemer en aanjager voor een derde ontsluitingsweg”

Graag zet Nissewaard Lokaal zich, samen met u, in voor deze derde ontsluitingsweg. Nissewaard Lokaal is initiatiefnemer van de Facebookpagina A4-zuid. Een actiepagina waar alle problemen met de bereikbaarheid worden vermeld en gebundeld. Door landelijke ontwikkelingen schijnt de aanleg van de A4-Zuid door alle tegenstand en bezuinigingen een langetermijnplan te worden. Nissewaard Lokaal wil zich desnoods inzetten voor een alternatief, de N4-Zuid, om het proces te versnellen. Een provinciale weg die bij de wijk Maaswijk te Spijkenisse zijn entree zal maken met een directe aansluiting op het knooppunt Benelux. Financieel alleen te realiseren indien meerdere partijen in de regio aan willen sluiten. Nissewaard Lokaal wil proberen deze partijen bij elkaar te brengen.

Nissewaard Lokaal wil dat er betere informatie komt langs de Hartelbrug en op de A15 ten behoeve van de openingen van de Botlekbrug, voorspellende brugopeningsinformatie (blauwe golf), zodat automobilisten weten dat de brug niet opengaat vóór zij de brug naderen. Hiermee durven automobilisten wél de Botlekbrug te nemen als deze vrij is en wordt de A15 en de Botlektunnel gedeeltelijk ontlast.

Nissewaard Lokaal is tegen het in werking stellen van een toerit-stoplicht (doseringsstoplicht) om automobilisten te dwingen de Botlekbrug te nemen, omdat dit een te grote negatieve invloed heeft op de verkeersdoorstroming.

Nissewaard Lokaal wil ook in gesprek met het Havenbedrijf om brugopeningen in de spits te beperken tot het hoognodige; schepen die als gevolg van de diepgang tijdens hoogwater door de brug moeten. Andere schepen kunnen wachten. De vele files in de spits leiden niet alleen tot economische schade voor onze inwoners en hun werkgevers, ook havenbedrijven zien economische schade ontstaan doordat hun trucks muurvast staan in de files op de A15. Als de Rotterdamse haven een van de economische motoren wil blijven van Nederland dan moet dat anders. We zien immers nu al dat containerbedrijven hun activiteiten verplaatsen naar andere havens als Antwerpen en Hamburg. Een daling van deze activiteiten betekent een daling van werkgelegenheid.

Niet alleen buiten Nissewaard kan er gewerkt worden aan bereikbaarheid. Ook de belangrijke wegen binnen Nissewaard kunnen aangepakt worden. Een voorbeeld hiervan is de ring van Spijkenisse, bestaande uit de Baljuwlaan, Heemraadlaan, Hekelingseweg, Ruwaard van Puttenweg en de Schenkelweg. Deze weg is deels nog een tweebaansweg. Van deze weg moet, als er vraag naar is en waar mogelijk, een 2×2-baansweg gemaakt worden. Dit zal de doorstroom van in- en uitgaand verkeer bevorderen zodat er geen interne files meer zullen ontstaan, calamiteiten daargelaten.

Openbaar vervoer

In het openbaar vervoer kan er stukken beter worden samengewerkt in het belang van de reiziger. Samen met EBS en RET kan er gewerkt worden aan verbeterpunten. Verruiming van de spitstijden, waarbij er meer bussen en metro’s worden ingezet, is hierbij een optie. Hierdoor hebben inwoners die met het OV reizen langer en frequenter de tijd om op de bus of metro te stappen. Nissewaard Lokaal is ook voorstander van de huidige proef met de nachtmetro en ziet de nachtmetro met passagiers rijden tot aan de Akkers. Er is een toename van OV-gebruik in de zomermaanden, mede door toenemend toerisme naar Rotterdam. De zomerdienstregeling dient afgeschaft te worden of beperkt te worden tot de daadwerkelijke zomervakantie en niet tot weken voor en na de vakantie.

Er moeten regelingen getroffen kunnen worden wanneer calamiteiten zich voordoen. Denk hierbij aan de fiets mee in de metro wanneer er een langdurige storing is bij de Spijkenisserbrug. Ook kan er gedacht worden aan een haalbaarheidsonderzoek naar vervoers- en ontsluitingsmogelijkheden over water.

Binnen de kernen en wijken van Nissewaard moet er goed gekeken worden naar de mobiliteit van oudere inwoners en hoe dit zich verhoudt met busverbindingen en openbaar vervoer mogelijkheden. Nissewaard Lokaal wil dat inwoners hun oude dag kunnen doorbrengen op de plaats waar ze soms al jarenlang wonen.

“Realtime parkeertarieven; wie een half uur parkeert, betaalt ook maar voor een half uur”

Parkeren
Betaald parkeren in het stadscentrum van Spijkenisse is altijd een groot discussiepunt. Nissewaard Lokaal is voorstander van een vastgesteld tarief voor meerdere jaren. Het huidige gemeentebestuur wil het parkeertarief in de komende jaren verhogen naar € 1,30 per uur, waarbij het eerste uur een starttarief geldt ter waarde van het volledige uurtarief. Nissewaard Lokaal is hier tegen. De kwetsbare centrumeconomie en de leegstand in het centrum vragen om duidelijke maatregelen om verwachtingen te kunnen managen. Nissewaard Lokaal ziet graag dat een (laag) tarief van €1 per uur voor meerdere jaren vastgezet kan worden, zodat de ondernemers en het winkelend publiek weten wat ze komende jaren kunnen verwachten. Hierbij moet in realtime worden afgerekend. Dit houdt in dat wanneer er 30 minuten geparkeerd wordt slechts de helft van het uurtarief betaald dient te worden. Bij 15 minuten een kwart van het uurtarief, etc.

Daarnaast is Nissewaard Lokaal voorstander van extra gunstige parkeertarieven rondom feestdagen of evenementen.

Nissewaard Lokaal wil ook graag gratis parkeren. Dit is helaas niet mogelijk door de bouw van vele garages in de afgelopen jaren, waardoor het financieel niet haalbaar is dit gratis te faciliteren. Teveel garages door uitbreidingsdrift in de afgelopen twee decennia.  Hierdoor zitten Nissewaard en stadscentrum Spijkenisse nu met garages die alleen maar geld kosten. Nissewaard Lokaal zou dit graag anders zien, maar we moeten het doen met de huidige situatie. Wat we wél kunnen doen is onderzoeken of overbodige parkeergarages, of delen van de parkeergarages, op een andere manier ingevuld kunnen worden. Dit kan zijn door er iets totaal anders mee te doen. Denk hierbij aan bijv. een kart- of skatebaan of paintballlocatie.

Veiligheid

Wijkveiligheid
Nissewaard Lokaal heeft veel gesprekken gevoerd met inwoners. Uit deze gesprekken bleek een gebrek aan veiligheid naar voren te komen. Dit kan weggenomen worden als de politie meer op straat aanwezig is. Daarnaast is het wenselijk om camera’s te plaatsen op onraadgevoelige plekken binnen de gemeente. Nissewaard Lokaal wil dat de camera’s in risicovolle uren live gevolgd worden, zodat snel ingegrepen kan worden bij problemen.

De bereikbaarheid van de politie blijft ook een aandachtspunt. De bekendheid van de wijkagent in de wijk moet groot zijn. De politie moet makkelijk aanspreekbaar en zichtbaar zijn. Het streven van Nissewaard Lokaal is dat de wijkagent de helft van zijn tijd fysiek in de wijk aanwezig is. Op de gemeentesite is ook duidelijk wie de wijkagent is in de wijk. Bovendien zijn er ook buurt GOA’s (GOA – Gemeentelijke Opsporingsambenaar). Eventueel dienen wijkagent en buurt GOA’s samen op te trekken in kernen en wijken, zodat ze voor inwoners direct wat kunnen betekenen in de omgeving.

“Een zichtbare en voor bewoners bekende en bereikbare wijkagent in iedere wijk of kern”

Nissewaard Lokaal wil het gebruik van WhatsApp-groepen stimuleren. Er is behoefte aan betere samenwerking met en coördinatie door de politie. Niet iedereen wil meedoen aan een buurt WhatsApp groep, dat hoeft ook niet. Maar in elke buurt zijn er wel mensen die graag aangesloten zijn. Hierbij is het belangrijk dat beheerders en/of moderators gecoacht worden door de politie en/of gemeente om de groep effectief te beheren en de berichtgeving functioneel te houden. Beheerders staan via een aparte groep in direct contact met politie en kunnen indien nodig berichten doorspelen.

De politie moet dag en nacht dienstbaar en waakzaam zijn. Koers naar veiligheid is een koers naar vooruitgang.

Inzet van de GOA’s
De taken van de GOA’s zijn de laatste tijd breder geworden. Dit is het gevolg van Rijksbeleid en het is daarom belangrijk dat de GOA’s hiervoor ook worden opgeleid. Zo ontstaat er een brede handhaver die multifunctioneel inzetbaar is. De inzet van de GOA’s moet zich niet alleen beperken op het centrumgebied maar moeten ook worden ingezet in de wijken en kernen van Nissewaard. Belangrijke voorwaarde is dat er samenwerking wordt gezocht met de politie en de omliggende gemeenten. Dit vergroot de effectiviteit en is op de lange termijn kostenbesparend waardoor er meer GOA’s kunnen worden aangenomen en worden opgeleid.

Inzetbaarheid van hulpdiensten
Gezien de aanwezigheid van de zware industrie en de grootte van het verzorgingsgebied is het van belang dat meer hulpdiensten (politie / brandweer / ambulancezorg) inzetbaar zijn. Het aanbod en de aanwezigheid van de genoemde hulpdiensten zal verhoogd moeten worden zodat er voldoende dekking is in het verzorgingsgebied. Hierbij geldt wat Nissewaard Lokaal betreft dat zij 24/7 inzetbaar en bereikbaar moeten zijn.

“Voldoende hulpdiensten 24/7 inzetbaar en bereikbaar”

Leefbaarheid

Bouwen
De afgelopen jaren heeft de gemeente Spijkenisse geprobeerd te bouwen voor “een hoger segment”. De wijk De Elementen wordt inmiddels uit de grond gestampt. Torenflat Rokade is neergezet en in Hekelingen wordt, naast de villawijk Heer & Meester, nu ook Park Waterrijk gerealiseerd. De bouw van De Elementen loopt achter op verwachting. Rokade moest door de gemeente voor € 30 miljoen worden opgekocht, omdat 106 koopappartementen niet verkocht werden. De tweede toren van Terras aan de Maas komt na jaren pas van de grond. Het Land had eind 2017 afgebouwd moeten zijn. Tegelijkertijd is de gemeente al begonnen met de bouw van de Haven.

“Alleen bouwen naar behoefte, zoals zorg- en ouderenwoningen en huurwoningen in de vrije sector”

Enerzijds zijn bouwontwikkelingen noodzakelijk vanwege de slechte financiële situatie die in afgelopen jaren onder ONS, VVD en CDA is ontstaan. Niet bouwen betekent dat de gemeente grond, die in het verleden duur in de boeken is gezet, moet afschrijven. Financieel niet haalbaar en en dit kan leiden tot een faillissement van de gemeente en hogere lasten voor de inwoners van Nissewaard. Is dit dan het teken om nog meer te bouwen aan prestige en het hoger segment? Nissewaard Lokaal denkt van niet. Nissewaard Lokaal kan door de financiële situatie niet meer tegen extra woningbouw zijn, maar heeft in overleg met haar achterban daar wel een paar eisen aan gesteld. Zo moet er in de bouwplannen aandacht zijn voor jonge starters met beperkte financiële middelen, sociale woningbouw, zorg- en ouderenwoningen. Daarbij is er nog een segment niet aanwezig in onze gemeente; huurwoningen in de vrije sector. De verhuur van de appartementen in Rokade toont aan dat er behoefte is aan huurwoningen in de vrije sector. Het kan zelfs helpen om inwoners voor de gemeente te behouden. Daarnaast moet er aandacht zijn voor jongerenstarterswoningen  om ook onze jongeren voor onze gemeente te behouden. Nissewaard Lokaal wil dan ook vooral voor deze segmenten woningbouw gerealiseerd zien.

Wel moet er aandacht zijn voor de infrastructuur. Meer woningen legt ook meer druk op onze, toch al overvolle, toegangswegen.

Daarnaast  vindt Nissewaard Lokaal dat er beter gekeken moet worden naar waar toekomstige bouwprojecten worden gestart. Nissewaard Lokaal wil zich inspannen om opnieuw ook meer de belangen van de kernen mee te wegen in toekomstige projecten. Uit gesprekken met de inwoners is gebleken dat alle prestigeprojecten en bouw van parkeergarages tot theater en bibliotheek in Spijkenisse nauwelijks van toegevoegde waarde voor inwoners van de kernen zijn. Slechts een klein deel van de met name in Spijkenisse wonende inwoners spreekt dit aan, de gemene deler onder alle inwoners is dat niemand te spreken is over de hieruit voortvloeiende financiële consequenties.

Meer aandacht voor bestaande wijken en kernen
Nissewaard Lokaal wil de aandacht terug naar de wijken en de kernen Abbenbroek, Geervliet, Heenvliet, Zuidland, Hekelingen en Simonshaven.  Doordat er afgelopen jaren veel aandacht is gegaan naar het centrum van Spijkenisse en de nieuwe wijken is de aandacht voor bestaande wijken en kernen te kort geschoten. Elke wijk en kern heeft haar eigen kleine en grote problemen. Deze moeten aangepakt worden. Relatief ‘kleine’ punten zijn hierbij van even groot belang. Het is namelijk vaak het kleine wat de stemming in de wijk beïnvloedt. Voorbeelden van deze ergernissen zijn onvoldoende groenonderhoud, hondenpoep, zwerfvuil op straat, te weinig speelplaatsen en/of hangplekken en onderhoud van voet- en fietspaden.

Nissewaard Lokaal wil een betere balans in de aandacht voor nieuwe projecten en aandacht voor de wijken uit de jaren zestig en zeventig in Spijkenisse, waar sprake is van herstructurering van de wijken. Door intensief gebruik van de woningen en de buitenruimte zijn diverse wijken verouderd. Dit heeft invloed op de leefbaarheid van de wijken en het woongenot. In veel gevallen betreft het wijken waar gestapelde bouw de boventoon voert. Door de enigszins gunstige huren worden er veel inwoners gehuisvest die afhankelijk zijn van een uitkering of die zich bewegen in de onderste lagen van de arbeidsmarkt. Hierdoor ontstaat een eenzijdige opbouw van de wijkinwoners met alle daar bijbehorende problematiek. Om deze wijken/buurten weer te laten voldoen aan de huidige wooneisen is sloop en terugbouwen de enige optie om de wijken/buurten te laten voldoen aan de huidige eisen. De praktijk leert dat het terugbouwen vaak minder woningen oplevert. De nieuwe woningvoorraad moet een mix zijn van zowel huur- als koopwoningen in een zo breed mogelijk prijsbandbreedte. Zo ontstaat er een goede mix van kopers en huurders en wordt voorkomen dat er een eenzijdige samenstelling ontstaat. Het is van belang dat tijdens de herstructurering alle facetten worden meegenomen zoals de buitenruimte en het onderhoud van de infrastructuur zowel bovengronds als ondergronds. Op deze wijze wordt de overlast beperkt. Dit in samenspraak met alle belanghebbenden van bewoners tot ondernemers.

Voor de kernen is het van het grootste belang dat het karakteristieke van het dorpsgezicht wordt bewaakt. Geen aanpassingen of nieuwbouw die het historische aanzicht verstoren.

Wel bouwen naar de vraag die er is vanuit de markt en hierbij vooral de nadruk leggen wat de inwoners van Nissewaard van belang vinden. Onderzoek naar de woonwensen is hierbij van belang.

Monumenten in Nissewaard
In de kernen zijn er een behoorlijk aantal monumenten, dat behouden dient te worden. Een aantal is Rijksmonument. In Spijkenisse is er in het verleden weinig tot niets gedaan aan het behoud van monumenten. Een goed voorbeeld is het pand Geldtelder aan de Vredehofstraat dat onlangs verloren is gegaan.

De begraafplaats aan de Vredehofstraat in Spijkenisse is ook een dergelijk monument. Een dergelijke oude begraafplaats vertelt een gedeelte van de geschiedenis van Spijkenisse en moet na de officiële sluiting worden behouden. Nissewaard Lokaal vindt dat ook de begraafplaatsen in de kernen een beschermende status dienen te krijgen.

Buitenruimte
Onderhoud van de buitenruimte is van grote invloed op het beeld wat inwoners van hun wijk/buurt hebben. Een opgeruimde buitenruimte draagt bij de woonbeleving van inwoners.

Het onderhoud in bestaande wijken is jarenlang niet optimaal geweest. Stoeptegels komen los te liggen of steken uit. Fiets- en wandelbruggetjes vragen om onderhoud en zelfs vernieuwing. Uitstekende tegels en kapotte bruggetjes kunnen leiden tot valpartijen. Nissewaard Lokaal wil het achterstallige onderhoud aanpakken en de situatie verbeteren.

Met name de wijken uit de jaren ’60, ’70 en ’80 vragen aandacht. Spijkenisse is in deze jaren in hoog tempo uit de grond gestampt, maar nu komt de tijd waarin alles wat destijds gebouwd is om onderhoud en vervanging gaat vragen. We moeten voorkomen dat deze wijken verpauperen. Voorbeelden van oude wijken zijn Hoogwerf, Schiekamp, Waterland, Akkers, Vriesland, De Hoek, Groenewoud en Sterrenkwartier.

Tegelijkertijd moeten ook de diverse kernen niet uit het oog worden verloren. Ook in de kernen is het beheer en onderhoud belangrijk en verdient evenveel aandacht als de wijken in Spijkenisse.

“Nissewaard Lokaal wil het achterstallige onderhoud aanpakken en de situatie verbeteren”

Een goede manier om de inwoners meer te betrekken is het zelfbeheer van de buitenruimte, zoals onkruidbestrijding, waarbij de inwoners ondersteund dienen te worden door de gemeente. In samenspraak worden er onderhoudsplannen gemaakt. Bij de uitvoering van de plannen wordt er intensief samengewerkt tussen de bewoners en de gemeente.

Het onderhoud van de buitenruimte in Spijkenisse en de kernen beperkt zich niet tot het stedelijke of dorpse gebieden. Er zijn grote stukken agrarische gebieden en deze gebieden vragen ook onderhoud. Dit zal in goed overleg met alle betrokken partijen moeten gebeuren (Rijkswaterstaat / Natuurmonumenten / Zuid-Hollandslandschap e.d.). Het economische belang van de ondernemers in het gebied moet ook in de onderhoudsplannen worden gewaarborgd.

Sociale huur
Sociale huurwoningen worden tegenwoordig regio breed aangeboden. Dit betekent dat mensen uit andere gemeenten, zoals Rotterdam, Hellevoetsluis en Barendrecht, evenveel recht hebben op een sociale huurwoning in Nissewaard als mensen uit de gemeente Nissewaard zelf. Het bouwen van extra sociale huurwoningen betekent dus niet dat er meer woningen beschikbaar komen voor inwoners uit Nissewaard, maar voor de hele regio. Hiermee kan het dus zijn dat bewoners uit Nissewaard alsnog achter het net vissen en deze woningen aan hun neus voorbij gaan.

Om die reden willen wij graag dat er regio breed afspraken worden gemaakt om sociale huurwoningen uit te breiden. Op die manier komen overal meer woningen beschikbaar en blijft de verdeling in de regio ook in evenwicht. Het is oneerlijk om de lasten hiervan alleen voor de rekening van Nissewaard te laten komen.

Afvalbeleid
Op het gebied van afvalbeleid is er veel veranderd in de afgelopen jaren. Door nieuwe regels opgelegd vanuit het Rijk worden gemeenten verplicht om beter hun afval te scheiden. Het niet scheiden van afval leidt tot een forse hogere afvalstoffenheffing, doordat het Rijk dan boetes oplegt aan de gemeente. Om de afvalstoffenheffing betaalbaar te houden zijn maatregelen noodzakelijk. In Nissewaard is daarom gekozen voor omgekeerd inzamelen. Inwoners kunnen afval aan huis kwijt in een GFT-, PMD- of OPK-container kwijt. Restafval kan in de ondergrondse container in de buurt. Hoogbouw kan het afval scheiden via diverse ondergrondse containers. Glas kan voor alle inwoners in de glasbak worden aangeboden.
Sommige partijen zien het aanbieden van restafval in de ondergrondse container als een voorloper van diftar. Een systeem waarbij inwoners per ingeleverde zak restafval afvalstoffenheffing betalen. Nissewaard Lokaal is hier geen voorstander van en zal zich tegen diftar uitspreken zolang de gemeente niet kan aantonen dat het betalen voor het aanbieden van afval niet gaat leiden tot kostenverhoging. Uit onderzoek van het consumentenprogramma Kassa blijkt dat bij tweederde van de gezinnen in gemeenten waar diftar is ingevoerd de lasten zijn gestegen. Nissewaard Lokaal vindt dit ongewenst. Door afvalscheiding moeten de lasten eerder dalen dan stijgen.

In 2016 besloot de gemeenteraad om per 2017 geld te vragen voor het ophalen van grofvuil. De vervuiler betaalt was het devies. Voornamelijk in Spijkenisse en in het Bernissegebied is de overlast van gedumpte materialen flink toegenomen. Dit leidt tot een toename van zwerfvuil en verloedering van de leefomgeving. Bovendien heeft de gemeente meer kosten om dit alsnog op te halen of schoon te maken. Nissewaard Lokaal wil het weer mogelijk maken om grofvuil kosteloos aan te bieden. Op deze manier wordt de drempel om grofvuil aan te bieden verlaagd en neemt de leefbaarheid in de wijken en kernen weer toe.

“Grofvuil ophalen moet weer kosteloos worden”

Duurzaamheid
Extra inzet op energie neutrale woningbouw moet niet leiden tot hogere huren en woonlasten, maar juist tot lagere woonlasten. Door de langere levensduur van (bijna) energie neutrale woningen is dat goed mogelijk. Door de massale inzet op energie neutrale renovatie en nieuwbouw zullen ook de (ver)bouwkosten en de kosten van duurzame installaties dalen zoals bij zonne-energie te zien is.

Nissewaard Lokaal ziet in de toekomst ook mogelijkheden voor minima. Indien de gemeente in overleg met woningcorporaties inzet op energie neutralere woningen zouden de woonlasten als energiekosten omlaag kunnen gaan waardoor er meer financiële ruimte ontstaat.

Budgetcoaches kunnen ook getraind worden als energiecoach omdat op zowel het gebied van aangaan van energiecontracten als bezuiniging een hoop valt te winnen.

Nissewaard Lokaal is voorstander van het verduurzamen van de bestaande woningvoorraad. Om dit mogelijk te maken wil de partij duurzaamheidsleningen vanuit de gemeente mogelijk maken. Dit is een lening waarmee inwoners tegen gunstige voorwaarden energiebesparende maatregelen in en aan hun woning kunnen financieren.

Sport

Sporten, veel kinderen en volwassenen doen het graag. Over het algemeen in clubverband. Dit wordt vaak ondersteund door de gemeente door middel van subsidies. Nissewaard Lokaal vindt wel dat een club levensvatbaar moet zijn en zelf genoeg inkomsten moet creëren om zichzelf staande te kunnen houden. De gemeente moet voor het uitgeven van een subsidie eerst onderzoeken en beoordelen of er echt alles aan is gedaan om zelf als vereniging rond te komen. Voorbeelden hiervan zijn actieve ledenwerving en goed beheer van financiën en vinden van mogelijkheden. Een gezonde vereniging kan in grote mate zichzelf onderhouden.

Nissewaard Lokaal ziet graag dat de gemeente kinderen nog meer motiveert om te gaan sporten.

Daar zijn open dagen bij sportverenigingen en bijzondere evenementen zoals Nationale Buitenspeeldag en het Vliegerfestival uitermate geschikt voor. Sportverenigingen kunnen op zulk soort evenementen, eventueel in samenwerking met de gemeente, korte clinics organiseren. Laat kinderen én volwassenen kennis maken met diverse sporten.

Vrije Tijd

Evenementen
Evenementen, zoals Spijkenisse Festival, de paardenmarkt in Heenvliet en het helaas gestopte Bernisse on Stage, zorgen voor sfeer en beleving in een gemeente. Bovendien trekken evenementen ook bezoekers van buitenaf. Dit is gunstig voor de lokale economie. Nissewaard Lokaal wil dat het organiseren van evenementen eenvoudiger wordt, doordat de gemeente Nissewaard bij evenementen een faciliterende rol heeft. Niet denken in beperkingen, maar in mogelijkheden. Als een grote artiest of een grote evenementenorganisator een optreden wil organiseren, dan moeten we kijken hoe we dit mogelijk kunnen maken. Dit betekent niet dat de gemeente ook altijd opdraait voor de kosten. Elke organisator is verantwoordelijk voor de organisatie en het financieren van zijn evenement. De gemeente kan in haar faciliterende rol wel bijdragen om het vergunningentraject zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Ondersteunend hierin zou zijn dat er een evenemententerrein komt waarbij de nadruk ligt op bereikbaarheid. Een evenemententerrein heeft als voordeel dat er het gehele jaar evenementen gehouden kunnen worden en dat bevordert de aantrekkelijkheid van Nissewaard. Echter moeten ook kleinschaligere evenementen die in de kernen plaatsvinden behouden blijven.

Recreatiegebied Bernisse
De uitgestrekte omgeving rond de Bernisse is ideaal voor recreatie. Nissewaard Lokaal wil dit groengebied behouden als rust- en recreatieomgeving voor de inwoners. Maak het Bernissegebied aantrekkelijker door dit te stimuleren. Zwerfvuil moet worden aangepakt door voldoende beschikbare afvalbakken. Probeer bovendien activiteiten te realiseren in de lijn van recreatieoord de Binnenmaas, bijv. een speeltuin, skelters, bootjes, etc. Zorg voor mogelijkheden om te waterfietsen, kanoën of andere wateractiviteiten. Nissewaard Lokaal is tegen motorbootvaart. Het doorsteken van de Bernisse tussen Spui en Hartelkanaal zien wij daarom niet zitten. Beter is het om de recreatiemogelijkheden in het gebied intensiever te benutten.

“Realiseer in de Bernisse activiteiten in de lijn van recreatieoord de Binnenmaas met bijv. een speeltuin, skelters, bootjes, etc.”

Nissewaard Lokaal heeft geen bouwplannen in dit gebied in gedachten, maar staat wel open voor ondernemers die de recreatieve functie van het gebied willen ondersteunen en versterken.

Ondernemersklimaat en werkgelegenheid

Voor ondernemers is het simpel, tijd is geld en elke euro telt. Dit houdt in dat de gemeente het makkelijker moet maken voor ondernemers om te ondernemen. Kijk voor een ondernemer wat de gemeente er voor kan betekenen. Koester de ondernemer en help ze waar nodig. Laat de ondernemer kansen pakken wanneer die gezien worden. De bestuurlijke regeldruk moet worden verminderd en slechts handhaafbare en nuttige regels dienen te zijn voorgeschreven.

Om oneerlijke concurrentie te voorkomen zal er voor alle winkelcentra in Spijkenisse dezelfde afspraak gelden. Door de ondernemer meer vrijheid te gunnen in de openingstijden krijgt hij de mogelijkheid meer omzet te genereren. Dit kan dan resulteren in meer werkgelegenheid voor Spijkenisse en dus ook in Nissewaard.

Om het winkelaanbod te vergroten is het van belang dat niet alleen grote winkelketens zich vestigen in Spijkenisse, maar dat de lokale ondernemers ook een kans krijgen. Zeker nu steeds meer grote winkelbedrijven de middelgrote gemeenten verlaten. Het vestigen van speciaalzaken vergroot de levendigheid in het centrum van Spijkenisse. Er zal dan wel goed moeten worden gekeken waar deze speciaalzaken zich kunnen vestigen.

Zorg dat de gemeente de aanjager is van positiviteit in het winkelcentrum. Daarom is het in de ogen van Nissewaard Lokaal belangrijk om goede uitgangspunten te scheppen. Dat kan al met zoiets simpels als geen marathon door de Voorstraat vlak voor de kerst. Hierbij kan verder gedacht worden aan het inkrimpen van het winkelgebied.

“Leegstandsboetes als stimuleringsmaatregel waardoor de gemeente een financiële prikkel oplegt om lege panden op te vullen”

Nissewaard Lokaal wil dat de aanwezige BIZ zich meer inzetten in het belang van de ondernemers. Een BIZ waarbij ondernemers meer betrokken willen worden en betere communicatie eisen om geïnformeerd te worden over zaken die hen direct aangaan. Het gebied van de BIZ in het centrum van Spijkenisse moet worden vergroot, zodat alle centrumondernemers hieronder komen te vallen. Daarnaast wil de partij dat er minder regels komen. In overleg met de winkeliers moet bepaald worden welke regels geschrapt kunnen worden.

De gemeente kan zich wel dwingender op stellen naar vastgoedbeheerders met meerdere winkelpanden in hun bezit. Leegstandsboetes als stimuleringsmaatregel waardoor de gemeente een financiële prikkel oplegt om de lege panden op te vullen.

Voor de kernen is het van belang dat het huidige winkelaanbod behouden blijft en eventueel wordt uitgebreid. Dit zorgt ervoor dat de inwoners van de kernen blijven “winkelen” in de kern en er geen leegloop ontstaat.

Nissewaard ondervindt last van de ochtend- en avondspits. Een uitbreiding van de huidige bedrijfsterreinen is daarom niet wenselijk. Hierdoor is Nissewaard Lokaal tegen het ontstaan van een nieuw bedrijventerrein tussen Spijkenisse en Geervliet. Het realiseren van een derde ontsluitingsweg richting Rotterdam zal het ontstaan hiervan in de toekomst wel mogelijk maken.

Economie en werkgelegenheid zijn voor Nissewaard onlosmakelijk verbonden met lokaal ondernemerschap. Of het dan gaat over de winkeliers in de diverse winkelcentra of de logistieke, technische en andere productiebedrijven en zakelijk dienstverleners. Nissewaard Lokaal wil zich hard maken voor een goed ondernemersklimaat. Hierin staan wat ons betreft de ambtelijke regeldruk, veiligheid, vestigingsmogelijkheden en bereikbaarheid centraal. We richten ons op de gezamenlijke maakbaarheid van ondernemerschap.

Sociale Zaken

Werk en uitkeringen
De gemeente Nissewaard stelt dat er voor het ontvangen van een uitkering een tegenprestatie verwacht mag worden. Een terechte eis. Door werk te verrichten blijven uitkeringsgerechtigden actief in de arbeidsmarkt en doen zij ervaring op. Dit vergroot de kans om weer door te stromen naar betaald werk. Gratis geld bestaat immers niet. Toch mag het niet zo zijn dat uitkeringsgerechtigden werk verdringen. Deze manier van werken biedt kansen aan hen die daadwerkelijk willen werken. Mensen die weigeren te werken mogen, naar alle redelijkheid, sancties opgelegd krijgen. Indien noodzakelijk krijgt een werkzoekende een bij- en/of omscholingstraject aangeboden. Wie kan werken, doet mee.

“Tegenprestatie bij werken voor uitkering verruimen, dit moet ook mogelijk zijn door vrijwilligerswerk te doen binnen bestaande organisaties”

Daarnaast wil Nissewaard Lokaal de mogelijkheden voor de tegenprestatie verruimen. Het moet mogelijk zijn voor mensen die vrijwilligerswerk doen binnen bestaande organisaties om dit werk te kunnen blijven doen, eventueel aangevuld met aanvullende eisen en afspraken vanuit de gemeente. Mensen die een bijdrage leveren aan de maatschappij en die door het vrijwilligerswerk werkritme behouden moeten niet verplicht worden om vanuit de gemeente ‘te gaan schoffelen’. Door aanvullende afspraken te maken kunnen deze mensen hun vrijwilligerswerk blijven aanhouden, waardoor zij een bijdrage leveren aan de maatschappij. Mensen die echter niets doen, naast het ontvangen van een uitkering, kunnen door de gemeente wel verplicht worden deel te nemen aan een werktraject.

Minima /budgetcoach
Nissewaard Lokaal is voorstander van het werken met budgetcoaches die advies kunnen geven op het gebied van bezuiniging. Voorkomen is beter dan genezen. De budgetcoach helpt inwoners bij het voorkomen van schulden en het op orde maken en houden van de persoonlijke administratie. Daarnaast kan de budgetcoach wijzen op eventuele belastingvoordelen. De budgetcoach kan door korte lijnen binnen de gemeente tevens helpen bij het aanvragen van subsidies of voorzieningen die door de gemeente beschikbaar worden gesteld. Nissewaard Lokaal zou willen dat budgetcoaches worden ingezet bij de voedselbank om tijdig te kunnen helpen. Nissewaard Lokaal wil dat de gemeente blijft bekijken hoe ze nog vroeger in actie kan komen.

De gemeente heeft het project Preventie & Vroegsignalering armoede en schulden. Nissewaard Lokaal wil dit project de komende periode continueren en indien nodig verder uitbreiden omdat onze partij het belang van vroegsignalering en preventie onderschrijft.

Nieuwkomers
Iedere nieuwkomer moet inburgeren. Verstaanbaar maken en het begrijpen van de taal is daarbij van groot belang. Dit is belangrijk voor de samenleving en voor de nieuwkomer zelf.

De beheersing van de Nederlandse taal geeft een grotere mogelijkheid tot het leiden van een succesvol leven, acceptatie door andere inwoners van Nissewaard en gemak bij het doen van de dagelijkse dingen buitenshuis. Daarbij wordt gedacht aan gesprekken met de school van de kinderen en gemeentelijke afdelingen, maar ook bij het boodschappen doen en het winkelen in de winkelcentra.

Wij vinden dat nieuwkomers moeten weten dat zij in Nissewaard niet alleen rechten, maar ook plichten hebben. Zo zal er een termijn worden afgesproken voor het leren van de Nederlandse taal. Wanneer deze niet wordt behaald volgen daar sancties op. Hierbij is het meest voor de hand liggende, het korten van de uitkering.

Nieuwkomers moeten zich houden aan de normen en waarden die gewoon zijn in de Nederlandse samenleving. Iedereen is welkom in onze gemeente, als hij/zij zich maar houdt aan de afspraken.

Welzijn

Ouderen en zorg
Nissewaard Lokaal wil voor iedereen passende zorg bieden. Het verbeteren van kwaliteit staat hierbij centraal. Goede zorg brengt wonen, zorg en welzijn bij elkaar en geeft een fijn en veilig gevoel. Daarom is het belangrijk dat de juiste zorg wordt gegeven door professioneel zorgpersoneel. Nissewaard Lokaal wil dat het niveau van het verzorgend personeel en zorginstanties verbeterd wordt wanneer dit nodig blijkt te zijn.

Nissewaard Lokaal is vooruitstrevend op het gebied van digitale communicatie (Facebook, internet, vlogs, etc.) maar realiseert zich ook dat een toenemende groep ouderen door de verdigitaliseerde maatschappij juist minder aansluiting vinden. Juist hierin staat Nissewaard Lokaal altijd open voor een gesprek met de inwoner en zullen wij actief deze inwoners blijven opzoeken. Wanneer het betreffende probleem vaker blijkt voor te komen zal de partij het ter discussie stellen binnen de gemeente en gemeenteraad.

Ouderen verdienen het om op prettige wijze oud te worden. Veiligheid en leefomgeving zijn daarbij erg belangrijk. Onze ouderen willen zich graag veilig voelen. Nissewaard moet goed begaanbaar zijn voor inwoners die slecht ter been zijn.

Nissewaard Lokaal wil daarnaast dat er meer samenhang gaat komen tussen zorg en woonvisies.  Om ouderen in de toekomst langer thuis te kunnen laten wonen, vinden wij het belangrijk om ruimte te bieden aan het ontwikkelen van nieuwe woonconcepten. Binnen iedere bestaande wijk en kern zouden passende woonconcepten te vinden moeten zijn, waardoor het voor ouderen zo lang mogelijk blijft zelfstandig te wonen.

“Nieuwe zorgconcepten in iedere wijk, zodat ouderen langer thuis kunnen blijven wonen”

Door de decentralisaties van de zorgtaken van landelijk naar gemeentelijk niveau wordt het de gemeente niet gemakkelijk gemaakt om deze taken goed te blijven uitvoeren. Gemeenten moeten meer doen met minder geld en middelen. Nissewaard Lokaal wil dat zowel ouderen als jongeren hier zo min mogelijk onder komen te lijden. In de afgelopen jaren zijn reservebudgetten voor de zorg opgenomen uit de algemene middelen. Dit soort zaken zijn tegen de wens van Nissewaard Lokaal. Geld bestemd voor zorg mag niet meer aan andere zaken worden besteed.

Nissewaard Lokaal blijft voorstander van volwaardige zorg in onze regio. Hierbij horen een 24/7 spoedeisende hulp en een adequate huisartsenpost. De vele problemen met de bereikbaarheid vragen om goede zorg en hulp in de nabije omgeving. Het liefst ziet Nissewaard lokaal een volledig functionerend ziekenhuis waar 24/7 hulp kan worden geboden mits dit financieel rendabel valt te exploiteren.
Tevens is het van belang dat er voldoende ambulances op Voorne-Putten zijn die zo zijn gestationeerd dat zij binnen de wettelijk gestelde aanrijtijden op de plek komen waar zij gewenst zijn.

Jeugd
Praten hoor je te doen mét jongeren, niet over jongeren. Nissewaard Lokaal wil dan ook mét jongeren in overleg over de voorzieningen waar zij behoefte aan hebben. Onze partij wil de voorzieningen verbeteren en andere voorzieningen realiseren. Uit gesprekken met jongeren komen de volgende voorstellen al naar voren:

  • Jongeren willen een uitbreiding van het aantal voetbalveldjes (trapveldjes) in Nissewaard. Door een uitbreiding van deze veldjes zal de jeugd die hier gebruik van maakt zich minder vaak begeven op plaatsen waar ze niet gewaardeerd worden.
  • Door het wegvallen van TexMex zijn er voor jongeren nog maar twee jongerencentra over. Toch hebben jongeren de behoefte aan een multifunctionele hal op een centrale plaats in Spijkenisse. Er is behoefte aan de volgende activiteiten in deze hal:
    • Muziek/lounge ruimte, een ruimte waar de jeugd (14-18) kan hangen en naar muziek kan luisteren. Met een podium kunnen er ook bandjes optreden. Studio-mogelijkheden om muziek op te nemen behoort ook tot de wensen.
    • Activiteitenruimte, met de nadruk op kunst en cultuur; bijvoorbeeld het geven van workshops in schilderen of tekenen, breakdance of andere dansen.

Het is wel noodzakelijk dat er toezicht en begeleiding is voor de jongeren. Nissewaard Lokaal denkt hierbij aan jeugdwerkers, eventueel gecombineerd met maatschappelijke stages vanuit het middelbaar onderwijs of via de vrijwilligerspoule.

Jongeren op gezond gewicht
Naast het inzetten van budgetcoaches zou Nissewaard Lokaal willen dat de gemeente aansluit bij het landelijke programma ‘Jongeren op Gezond Gewicht’ met het aanstellen van een JOGG-regisseur.

Gemeenten zijn wettelijke verplicht preventieprogramma’s uit te voeren voor gezondheidsbevordering (Artikel 2, Wet publieke gezondheid). Gemeenten hebben dus een lokale verantwoordelijkheid om gezondheid van jongeren te stimuleren. De JOGG-­aanpak is een integrale aanpak waarbij JOGG-gemeenten door ‘Jongeren Op Gezond Gewicht’ worden ondersteund bij lokale gezondheidsbevordering in de vorm van kennis, coaching en begeleiding Een derde van de Nederlandse gemeenten gebruikt de JOGG-aanpak.

Onderwijs
Het is van belang dat er in Nissewaard een breed aanbod is in zowel het basisonderwijs als het voortgezet onderwijs (openbaar en bijzonder). Van belang is dat er in elke wijk in Nissewaard een basisschool is gevestigd. Indien hier steeds minder leerlingen zijn is het van belang dat er samenwerking is tussen basisscholen om het aanbod in de toekomst te waarborgen. Hierin zal de gemeente Nissewaard een rol spelen. Voor de kernen is het van belang dat de bestaande scholen bestaansrecht blijven houden.

Er zijn verschillende scholen voor het voortgezet onderwijs in Nissewaard en het is van belang dat deze behouden blijven. Gemeente moet hier oog voor blijven houden en daar waar nodig de scholen ondersteunen.

”Meer lespakketten die aansluiten op de toenemende digitalisering van de samenleving”

Wereldwijd is er een enorme verdigitalisering gaande terwijl op de huidige basisscholen binnen het basisonderwijs nog nauwelijks lespakketten worden aangeboden die op deze ontwikkelingen aansluiten. Programmeren zou wat Nissewaard Lokaal betreft al standaard in zowel het basisonderwijs als het middelbaar onderwijs moeten worden aangeboden. Nissewaard Lokaal wil dat de gemeente initieert dat scholen, eventueel samen met het bedrijfsleven, bekijkt hoe programmeertaal versneld ingevoerd kan worden op onze scholen en hoe dit valt te stimuleren. Koers naar vooruitgang is immers ook vooruitkijken naar een wereld en arbeidsmarkt die verandert. Om ervoor te zorgen dat de huidige generatie opgroeiende kinderen en jongeren in de toekomst ook goed kunnen blijven instromen op de veranderende arbeidsmarkt vindt Nissewaard Lokaal dit een belangrijk punt van aandacht.

Onderwijs en politiek
Nissewaard Lokaal wil de jeugd dichter bij de politiek brengen en helpen om hun inspraak te vergroten.

Voor kinderen uit groep 8 moet een programma komen, waarbij zij kennis maken met de lokale democratie. In dit programma komt een bezoek aan en rondleiding door het stadhuis. De leerlingen krijgen uitleg over de werking van de lokale democratie (wat doet de lokale politiek, wat betekent dit voor hun leefomgeving) en hoe zij invloed uit kunnen oefenen. Daarnaast spelen zij een debat na.

Onder middelbare school leerlingen wordt een jeugdraad ingesteld. Deze is opgesteld uit jongeren van alle kernen in de gemeente Nissewaard. Het doel is om minimaal 1 onderwerp per jaar wat door de jongeren is ingebracht in de raad aan te nemen.

“Nissewaard Lokaal wil de jeugd dichter bij de politiek brengen door het instellen van een jeugdraad en zo helpen om hun inspraak te vergroten” 

Kunst en cultuur
De gemeente Nissewaard biedt genoeg keuze aan kunst en cultuur. Niet alleen in Spijkenisse maar ook in de kernen. In het Centrum voor de Kunsten in Spijkenisse zitten  muzieklokalen , ateliers  en meerdere ruimten waar cursisten terecht kunnen, voor gitaarles tot schilderen. En speciaal voor het onderwijs is het programma ’Uit de kunst’.

Nissewaard Lokaal vindt het belangrijk dat het toegankelijk is voor jong en oud. Kunst en Cultuur stimuleert de samenleving en daarom steunt  Nissewaard Lokaal ook de creatieve inwoners van Nissewaard.

In Nissewaard zijn ook musea en monumenten te bezichtigen, zoals o.a. het Stadhuis Geervliet en de Oudheidkamer, Ruïne Ravenstein, de Beeldentuin en het Ambachtsheerenhuis en de Oude Pastorie. Er zijn nog meer musea en monumenten  via  meerdere fiets- en looproutes in Nissewaard. Deze lokale culturele geschiedenis moet dan ook goed ondersteund en behouden worden.

Nissewaard Lokaal ondersteunt ook artiesten en ziet dan ook graag in de toekomst een ruimte waar  muziek gemaakt en naar geluisterd kan worden. Maar ook een open podium waar optredens kunnen plaatsvinden en studiomogelijkheden zijn om muziek op te nemen.

De partij wil wel kritisch zijn voor wat betreft het verlenen van subsidies. Het mag niet zo zijn dat elke initiatief zomaar subsidie wordt toegekend onder het mom van cultuur. Daarvoor zijn er te weinig financiële middelen binnen de gemeente beschikbaar.

Dierenwelzijn
Nissewaard Lokaal ziet dat dierenwelzijn achterloopt en niet goed genoeg georganiseerd is. Na onderzoek blijkt dat er geen samenwerking is tussen gemeente, dierenartsen, dierenasiel en dierenambulance.

Voor Nissewaard Lokaal staan de volgende oplossingen en opties op het programma:

  • Samenwerking realiseren en intensiveren tussen de vier bovenstaande partijen;
  • Mensen werkzaam binnen dit vakgebied de gelegenheid geven om zich (verder) te specialiseren;
  • Het oprichten van een dierenpolitie, dit eventueel op vrijwillige basis met mogelijkheid tot vaste aanstelling in dienst van de gemeente.

Dit laatste kan bekostigd worden uit de hondenbelasting, deze wordt momenteel niet altijd besteed aan het doel waarvoor het wordt opgehaald. Dierenmishandeling moet harder worden aangepakt.

Nissewaard Lokaal vindt dat meer zwerfdieren door de dierenambulance moeten worden opgepikt en doorgestuurd naar een dierenarts. De dierenarts controleert het dier, verzorgt het en maakt het onvruchtbaar. Daarnaast wordt het dier gechipt en overgeplaatst naar het dierenasiel. Als de eigenaar bekend is worden de kosten op de eigenaar verhaald, zo niet, dan gaat de rekening naar de gemeente en wordt deze betaald uit de hondenbelasting.

Nissewaard Lokaal meent dat het bestrijden van hondenpoep moet worden geïntensiveerd door het aanstellen van bevoegde ambtenaren. Zij zijn gemachtigd om de eigenaar direct te bekeuren bij het niet naleven van de regels. De opbrengst van de bekeuring komt ten gunste van de hondenbelasting om de overige activiteiten te kunnen financieren.

Nissewaard, meer dan, Lokaal

Nissewaard Lokaal wil meer zijn dan alleen een lokale partij. Veel onderwerpen die inwoners direct raken vallen buiten de besluitvorming van de gemeenteraad. Denk aan windmolens en bereikbaarheid. Zo bepaalt de provincie Zuid-Holland op welke plaatsen windmolens komen. Als wij buiten de A4-zuid een weg willen aanleggen, dan kom je al snel bij de provincie uit als een van de partners. De problemen met GenX in ons drinkwater, als gevolg van lozingen door Chemours in Dordrecht vraagt ook om actie vanuit de provincie.

Nissewaard Lokaal wil ook die onderwerpen kunnen adresseren en aanpakken. Niet van bovenaf opgelegd, zoals door landelijke partijen, maar van onderaf ingebracht door inwoners. Nissewaard Lokaal wil samen met andere lokale partijen in Zuid-Holland meedoen met een gezamenlijke, provinciale partij om juist de belangen van inwoners die lokaal niet behartigt kunnen worden in de provincie wel te kunnen behartigen.

“Nissewaard Lokaal wil samen met andere lokale partijen in Zuid-Holland meedoen met een gezamenlijke, provinciale partij om gemeente overstijgende belangen van onze inwoners te kunnen behartigen”

 
Het verkiezingsprogramma Nissewaard Lokaal 2018-2022 is vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering op 28 november 2017.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Nissewaard Lokaal

Nissewaard Lokaal is een vooruitstrevende partij die de inwoner centraal stelt. De partij zet zich voor alle inwoners van Nissewaard in, met een realistische kijk op de politiek.

Zoeken op de site